ردیف مراکز منتخب واکسیناسیون کووید-19 مراکز نمونه گیری تست کرونا
آدرس مراکز واکسیناسیون شمال غرب تهران(مناطق 6،5،2) آدرس مراکز نمونه گیری تست کرونا شمال غرب تهران(مناطق 6،5،2)
 2 آدرس مراکز واکسیناسیون غرب تهران(مناطق 22،21،18،9) آدرس مراکز نمونه گیری تست کرونا غرب تهران(مناطق 22،21،18،9)
۳ لیست مراکز تزریق واکسن کووید شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان   آدرس مراکز نمونه گیری تست کرونا شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان  
4 لیست مراکز تزریق واکسن کووید شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس  آدرس مراکز  نمونه گیری تست کرونا شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس 
5 لیست مراکز تزریق واکسن کوویدشبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد  آدرس مراکز  نمونه گیری تست کرونا شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد 
6 لیست مراکز تزریق واکسن کوویدشبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم  آدرس مراکز نمونه گیری تست کرونا شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم 
7 لیست مراکز تزریق واکسن کووید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار آدرس مراکز نمونه گیری تست کرونا شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
Template settings