ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ کاربرگ های مصوب در صدور مجوزهای اصناف awt image
2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی awt image
3 حقوق متقاضیان در صدور مجوزها awt image
4 فرم تقاضا و فلوچارت صدور صلاحیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی awt image
5 نامه استانداری در خصوص لزوم رعایت حقوق قانونی متقاضیان در فرآیند صدور مجوزها awt image
6  مدارک لازم برای صدور و استعلامات بین دستگاهی awt image
Template settings