واحد امور بهورزی

واحد آموزش بهورزی به منظور دستیابی به هدف ارتقاء سلامت جامعه و در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بهداشتی توسعه منابع انسانی امری ضروری است . امروزه یادگیری های سازمان دهی شده در یک دوره زمانی مشخص را ، به عنوان توسعه منابع انسانی می شناسند زیرا این امر به منظور ارتقاء توان مهارتی یا رشد نیروی انسانی بکار می رود . هر چه پیچیدگی مشاغل در سازمانها بیشتر باشد اهمیت آموزش نیروی انسانی نیز بیشتر احساس می گردد. تنوع وظایف شغلی بهورزان نیاز به ارتقاء مهارت آنان را نسبت به سایر کارکنان حوزه سالمت پر اهمیت تر می نماید . در این راستا مراکز آموزش بهورزی عالوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی وظیفه پر اهمیت تر آموزش ضمن خدمت بهورزان و سایر کارکنان را نیز به عهده دارند که بایستی در برنامه های جاری و مداخله ای مورد توجه قرار گیرند . واحد آموزش بهورزی به عنوان یکی از واحد های زیر مجموعه گروه توسعه شبکه و ارتقاء سالمت وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مراکز آموزش بهورزی را به عهده دارد.

 

اهداف واحد امور بهورزی:

هدف کلی :

- ارتقاء آگاهی و عملکرد تیم سلامت برای ارائه خدمات

 

اهداف اختصاصی :

- ارتقاء آگاهی و عملکرد تیم سلامت در بدو ورود 

-آموزش دانش آموزان بهورزی

-برگزاری دوره های بازآموزی برای تیم سلامت

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های   واحد امور بهورزی  

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image


 

 
Template settings