بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت شبکه وارتقای سلامت- گروه آمار و تحلیل عملکرد

 

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، پایش و نظارت فنی، ارزشیابی، استاندارد سازی و توانمند سازی در مورد نظام آمار و اطلاعات در سطح معاونت بهداشت دانشگاه.
 • نظارت بر تهیه و بررسی گزارشات حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل روند فعالیتهای مراکز تحت پوشش در پرونده الکترونیک سلامت
 • اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی سالانه گروه آمار براساس برنامه استراتژیک معاونت بهداشت.
 • برآورد و تدوین جداول جمعیتی سالانه برحسب سن، جنس، گروه های هدف و مناطق تحت پوشش دانشگاه و ارائه به ذینفعان.
 • برگزاری، مشارکت و شرکت در سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی.
 • نظارت، پایش و ارزشیابی از پرونده الکترونیک سلامت با همکاری سایر واحدهای فنی معاونت بهداشتی و شبکه های تحت پوشش.
 • نظارت بر نحوه عملکرد شبکه ها در اجرای برنامه کشوری نظام جامع ثبت مرگ و میر
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص رفع نواقص و مشکلات نرم افزاری و محتوایی پرونده الکترونیک سلامت.
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص رفع نواقص و مشکلات نرم افزاری و محتوایی نظام ارجاع الکترونیک به سطح 2 ارائه خدمت.
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص آموزش پرونده الکترونیک سلامت در سطح معاونت بهداشتی و مراکز/ شبکه ها.
 • مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی کشوری، منطقه ای و استانی در زمینه های مرتبط
 • انجام سایر امور محوله  از مافوق

 

Template settings