بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت شبکه وارتقای سلامت- گروه آمار و تحلیل عملکرد

 

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، پایش و نظارت فنی، ارزشیابی، استاندارد سازی و توانمند سازی در مورد نظام آمار و اطلاعات در سطح معاونت بهداشت دانشگاه.
 • نظارت بر تهیه و بررسی گزارشات حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل روند فعالیتهای مراکز تحت پوشش در پرونده الکترونیک سلامت
 • اجرای آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه.
 • نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی سالانه گروه آمار براساس برنامه استراتژیک معاونت بهداشت.
 • برآورد و تدوین جداول جمعیتی سالانه برحسب سن، جنس، گروه های هدف و مناطق تحت پوشش دانشگاه و ارائه به ذینفعان.
 • برگزاری، مشارکت و شرکت در سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی.
 • نظارت، پایش و ارزشیابی از پرونده الکترونیک سلامت با همکاری سایر واحدهای فنی معاونت بهداشتی و شبکه های تحت پوشش.
 • نظارت بر نحوه عملکرد شبکه ها در اجرای برنامه کشوری نظام جامع ثبت مرگ و میر
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص رفع نواقص و مشکلات نرم افزاری و محتوایی پرونده الکترونیک سلامت.
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص رفع نواقص و مشکلات نرم افزاری و محتوایی نظام ارجاع الکترونیک به سطح 2 ارائه خدمت.
 • انجام هماهنگی و پیگیری های لازم در خصوص آموزش پرونده الکترونیک سلامت در سطح معاونت بهداشتی و مراکز/ شبکه ها.
 • مشارکت در انجام طرح های تحقیقاتی کشوری، منطقه ای و استانی در زمینه های مرتبط
 • انجام سایر امور محوله  از مافوق
مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر علیرضا فتحعلیانی

مدیر شبکه وارتقای سلامت

 

 

تأئید کننده وظایف

دکتر بابک عشرتی

معاون بهداشتی

 

 

تصویب کننده وظایف

دکتر فروزان فهیم

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 

 

 

Template settings