برنامه ی گروه آمار و تحلیل عملکرد

مأموریت واحد آمار و فناوری اطلاعات ارتقا و توسعه فرآیندهای استاندارد نظام جاری اطلاعات سلامت، تهیه و گزارش اطلاعات، شاخص‌های معتبر و به‌هنگام حاصل از نظام جاری اطلاعات و نتایج تحقیقات ازطریق هماهنگی، تعامل، مشارکت درون بخشی و فرابخشی با بکارگیری فناوری کارا، نوین و مؤثر به منظور بکارگیری دانش حاصل در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام سلامت در راستای نیل به سلامت مردم استان است.

عنوان و لیست  برنامه های گروه:

  • پرونده الکترونیک سلامت
  •   برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
  • برنامه آمار و عملکرد 
  • نظام ارجاع الکترونیک به سطح 2 ارائه خدمت

 

اهداف  برنامه ی گروه آمار و تحلیل عملکرد:

هدف کلی : ارتقاء نظام ثبت و گزارش دهی و تجزیه و تحلیل داده های آمار به منظور برنامه ریزی مدیران در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم

 

اهداف اختصاصی :

ارتقاء کمی و کیفی پرونده الکترونیک سلامت سینا

ساماندهی نظام ثبت و گزارش دهی، جمع آوری و استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل داده های آماری

افزایش دسترسی و بهره برداری مدیران و کارشناسان از اطلاعات و آمار

ارتقاء کمی و کیفی نظام ثبت و طبقه بندی مرگ و میر

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های  برنامه ی گروه آمار و تحلیل عملکرد 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 


 

 

Template settings