معرفی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای در اواﯾﻞ ﺳﺎل 1377 در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺎﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ، ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ادارهی ﮐﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪای وﻗﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت  درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات آن از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ آن در ﻃﻮل راهﺑﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏﺮب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  رﺳﺎﻟﺖ و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا، روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﮐﻠﯽ، ﺗﻌﺪادی از ﮔﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺎرات و ﻓﯿﻮمﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ  ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور  ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ  و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت  در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن  و ﺗﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای در ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺒﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ.

ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی  ﺧﺼﻮﺻﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺟﺰﯾﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪای از واﺣﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

وﻇﯿﻔﻪی ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﻋﻤﻠﮑﺮد ان ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﮔﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻮی، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

 

 قوانین، مقررات و دستورالعمل های آزمایشگاه بهداشت حرفه ای 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های مرتبط awt image
3 تعرفه انجام خدمات بهداشت حرفه ای awt image

 

 

آشنایی با پرسنل آزمایشگاه بهداشت حرفه ای:

 

Template settings