واحد بیمه روستایی و پزشک خانواده

موفقیت برنامه مراقبت های اولیه بهداشتی(PHC )در قالب نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور و در حال حاضر با رویکرد نظام جامع و همگانی سلامت، موجب به کارگیری چهار اصل بنیانی نظام شبکه بهداشت و درمان کشور یعنی برقراری عدالت اجتماعی، همکاری بین بخشی، مشارکت مردمی و استفاده از فناوری مناسب، در تمامی مراحل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده شد

 در اجرای بند (ث) ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین مطابق بند الف ماده 17 قانون برنامه بودجه و ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتصمیم دولت سیزدهم مبنی بر ارتقاء خدمات سلامت روستاییان و لزوم ارایه خدمات بیمه پایه سلامت به تمامی جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر کشور مقرر گردید، تا با استقرار تیم سلامت و محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده در سطح اول و تعیین مسیر ارجاع به منظور پذیرش بیماران در سطوح دو و سه، دسترسی و برخورداری مردم از خدمات سلامت ارتقاء یابد

در برنامه پزشکی خانواده، پزشک خانواده ) شامل پزشک عمومی / متخصص پزشکی خانواده ( به همراه اعضای دیگرتیم سلامت، مسئولیت مدیریت سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را بعهده داشته و در صورت ارجاع فردبه سایر سطوح، مسئولیت پیگیری اقدامات انجام شده را نیز به عهده دارند. همچنین، خدمات سلامت در برنامه پزشکی خانواده به جمعیت تحت پوشش به شکل فعال ( Active ) ارائه می شود.

لذا در جهت اجرای سیاستهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز این برنامه را از طریق  35 مرکز از مراکز تابعه این دانشگاه اجرا می کند.

این گروه ، مدیریت و ساماندهی برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده و اعضای تیم سلامت را در جهت تحقق اهداف برنامه های سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شهریار،قدس،ملارد،رباط کریم وبهارستان و مرکز بهداشت شمالغرب تهران بعهده دارد.

 

اهداف واحد بیمه روستایی و پزشک خانواده:

هدف کلی :

-توسعه، تقویت و بازسازی  شبکه بهداشتی و درمانی با تلاش برای تامین زیر ساخت های نظام ارجاع  و عدالت در سلامت

 

اهداف اختصاصی :

-    تقویت ارائه خدمات بهداشتی  به روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر

-    استقرار نظام ارجاع الکترونیک سطح 1 به 2 در مراکز روستایی تحت پوشش

 برنامه ی گروه:

-   ارایه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی (مراقبت های نوین سلامت) به روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر

-ارائه هماهنگ خدمات سلامت و مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی براساس بسته خدمتی تعریف شده سطح یک توسط تیم سلامت به جمعیت روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نفر

- مراقبت های اولیه سلامت : خدمات اساسی سلامت است  مبتنی بر روش های کاربردی، از نظر علمی معتبرو از نظر اجتماعی پذیرفتنی، که از طریق مشارکت کامل فرد و خانواده در دسترس جامعه قرارمی گیرد و با هزینه هائی که جامعه بتواند در هر مرحله از توسعه، با روحیه خوداتکایی و خودگردانی از عهده آن برآید.

 هدف: تقویت ارائه خدمات بهداشتی  به روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر 20 هزار نف

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های   واحد بیمه روستایی و پزشک خانواده  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 الگوریتم ها و فرآیندها awt image
3 لیست مراکز ارائه خدمت awt image

 


 

 
Template settings