ارائه جامع و نسبتا کیفی خدمات سلامت و ظرفیت‌های موجود در مدیریت کلان و همچنین ساختار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ایجاب کرد تا مدیریت خدمات بهداشتی و همچنین مسائل مربوط به امور همکاری های بین المللی آن هر چه بیشتر مورد حمایت قرار گرفته و به سوی ایجاد فیلدهای آموزشی برای بازدید مدیران و کارشناسان سایر کشورها پیش برده شود. به این منظور جلسه ای مشترک با حضور معاونین محترم روابط بین الملل و بهداشت دانشگاه تشکیل و مقرر گردید تا اهداف زیر در حوزه بین المللی سازی فیلد بهداشت عملیاتی گردد:

 

  • برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ایجاد فیلد آموزشی نظام شبکه برای مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی
  • بررسی وضعیت موجود در سطوح مختلف شبکه از نظر کیفیت و کمیت ارائه خدمات سلامت
  • نظارت، بازدید، راهنمایی و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در سطوح مختلف شبکه
  • همکاری در تقویت نظام شبکه با بهره گیری از توصیه 2020 مجمع جهانی جمعیت (چارچوب اجرایی مراقبت‌های اولیه سلامت WHO PHC framework of Action)
  • همکاری در نهادینه نمودن مشارکت‌های مردمی و هماهنگی بین بخشی به عنوان اصول PHC در نظام ارائه خدمات
  • همکاری در برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی در بازدیدهای بین المللی از نظام شبکه از طریق درگیر نمودن سازمان جهانی بهداشت دفتر مستقر درج ایران (WHO Iran) و احتمالا سایر سازمانهای بین المللی مرتبط مانند UNICEF

 

واحد بین المللی سازی زیرمجموعه گروه آموزش و ارتقاء سلامت می باشد که اعضای آن متشکل از افراد ذیل است:

1- آقای دکتر محمد آسایی اردکانی(مشاور معاون بهداشت در حوزه بین المللی سازی)

2- خانم دکتر معصومه گشتائی

3- خانم مهندس فاطمه کریمی داور

4- خانم دکتر مطهره هراتی 

5- خانم مهسا شیری (همکار در برنامه تور مطالعاتی)

Template settings