معرفی گروه گسترش شبکه

از سالها قبل ضرورت تامین دسترسی سهل و سریع مردم به نیازهای اولیه بهداشتی درمانی احساس شده بود. با توجه به مشکلات آن زمان کشور از جمله روستاهای پراکنده ,کمبود امکانات و منابع مالی و انسانی؛ مشکل ترابری و انتقال خدمات به مناطق دورافتاده؛ و … مسوولان حفظ سلامتی و بهداشتی کشور را واداشت تا  دست به اجرای طرحهای مختلفی بزنند تا هدف دسترسی مردم به نیازهای اولیه بهداشتی تامین شود. تجارب  حاصل از این طرحها در داخل کشور، همزمان با اجلاس جهانی آلماآتا و تعیین هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی و تفکر مراقبتهای اولیه بهداشتی PHC) )تعدادی از دلسوزان و متفکران کشور را بر آن داشت تا نظامی گسترده و پویا را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور طراحی کنند و به این ترتیب نظام شبکه های بهداشتی درمانی در ایران شکل گرفت.

نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات  مدنظر قرار داد که از همان آغاز تاکنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش ها مورد عمل است.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه گسترش شبکه:
 

هدف کلی:

- هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه

اهداف اختصاصی :

- هماهنگی تامین ، توزیع ونگهداری نیروی انسانی

- هماهنگی تامین و نگهداری فضای فیزیکی , تجهیزات

- هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

Template settings