معرفی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث
 

 

کشـور ایـران در معـرض مخاطـرات طبیعـی و انسـان سـاخت قـرار دارد. بـه گونـه ای کـه سـالانه بـه طـور متوسـط 3000 ایرانـی در مخاطـرات طبیعـی جـان خـود را از دسـت مـی دهنـد و حـدود 5/1 میلیـون نفـر تحـت تاثیـر قـرار مـی گیرنـد. بدنبـال ایجـاد دفتـر مدیریـت خطـر بلایـا بـه منظور کاهــش ســطح خطــر بلایــا در جامعــه و تســهیلات بهداشــتی از طریــق همــکاری فعــال و مســتمر بـا دبیرخانـه کارگـروه سـلامت در حـوادث غیرمترقبـه اقداماتـی پایـه بـرای رویارویـی پیـش فعـال بـا بلایــا از طریـق طراحـی و اجـرای برنامـه «آمادگـی خانوارهـای ایرانـی بـرای بلایــا» و بـا هـدف ثبـت و تحلیـل مسـتمر وقـوع مخاطـرات در جامعـه و تســهیلات بهداشـتی و پیامدهـای سـوء آنهـا و همچنیـن تخصیـص عادلانـه و اثربخـش منابـع مالـی و انسـانی، انجـام پذیرفـت. از آنجـا کـه نقـش مـردم و خانوارهـای ایرانـی بـه منظـور پاسـخ مناسـب در مقابـل حـوادث و بلایــا و داشـتن آمادگـی هـای لازم جهـت کاهـش خطـر بلایــا امـری ضـروری اسـت، بنابرایـن بایسـتی مفاهیـم و روش هـای مدیریـت مبتنـی بـر جامعـه بـا تاکیـد بـر همـکاری بیـن بخشـی و اسـتفاده از تمامـی ظرفیـت هـای کشـور شـامل جامعـه مدنـی، بخـش دولتـی و خصوصـی توسـعه یافتـه و بـا مشـارکت خانوارهـا بطـور منسـجم تـر بـه مرحلـه عمـل درآیـد.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث:
 

- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و پایش اقدامات لازم در جهت کاهش آسیب در فاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ و برگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

- کارکردهای حوزه بهداشت عمومی در مدیریت و کاهش خطر بلایای طبیعی و انسان­ ساخت.

مدیریت کاهش خطردر حوادث و بلایا در حوزه بهداشت عمومی

 - مدیریت کاهش خطردر حوادث و بلایا قبل از وقوع بلایا (mitigation and preparedness)

 -مدیریت کاهش خطردر حوادث و بلایا در زمان وقوع بلایا (response)

- مدیریت کاهش خطردر حوادث و بلایا پس از وقوع بلایا(recovery)

 

 آشنایی با پرسنل گروه کاهش خطر در حوادث و بلایا:
Template settings