معرفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر
 

مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت منطقه است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری (Burden of Disease) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر:
 هدف اصلی: پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر مشمول نظام مراقبت سندرومیک در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران.

 

اهداف اختصاصی:

- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای نظام مراقبت  Surveillance ) ) بیمای های واگیر (کنترل، حذف، ریشه کنی بیماریها) بر اساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های منطقه و تعیین اولویتها در سطح دانشگاه

- برقراری نظام هشدار بهنگام و پاسخ سریع به طغیان بیماری ها (نوپدید و بازپدید) و رویدادهای با علت نامعلوم و تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و مواردی که با سلامت بین الملل مرتبط است از طریق استقرار نظام مراقبت سندرومیک و جاری

-طراحی و استقرار نظام آماری مدرن و به روز مراقبت از بیماری های واگیر بر اساس امکانات موجود شبکه های بهداشتی درمانی منطقه و با هماهنگی واحد آمار و فناوری دانشگاه

- پیش بینی و برآورد میزان داروهای بهداشتی، فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن

- مدیریت استقرار و پشتیبانی تیم های واکنش سریع جهت مقابله با همه گیری بیماری های نوپدید و بازپدید و شرایط اضطراری پیچیده ( Complex emergency )

- مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی (کارگاه، سمینار، کنفرانس  علمی و ...) جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشتی درمانی درگیر برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر

- مشارکت در نیاز سنجی، تهیه محتوای آموزشی برای آموزش و توانمند سازی جامعه با تاکید خودمراقبتی درباره بیماری های واگیر

- همکاری با رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

- تهیه بسته های مربوط به پایش،‌ ارزشیابی و هزینه فایده مندی و اثربخشی اجرای برنامه های مراقبت بیماری های واگیر

-نظارت مستمر بر بروز طغیان بیماری ها و رویدادهای با علل نامعلوم تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و بین الملل

- همکاری و جلب مشارکت بخش های غیردولتی و نهادهای مردم نهاد منطقه ای، ملی و بین المللی برای کنترل و پیشگیری بیماریهای واگیر

- سازماندهی و تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی دانشگاهی برای تقویت و ارتقا برنامه های مدیریت بیماری های واگیر

- تهیه و ارائه پیشنهادات لازم برای طرح در کارگروه و کمیته های بخش سلامت مرتبط با بیماریهای واگیر

- تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد واحد منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی (با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها) و ارسال به سطوح مربوط

- مشارکت در طراحی و انجام پژوهش های مرتبط (طرحهایHSR  ) و اجرائی کردن نتایج آنها به صورت برنامه اقدام(action plan)

- همکاری و تبادل اطلاعات با سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه برای ارتقای برنامه ها و بیماری های واگیر  

آشنایی با پرسنل گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:
Template settings