معرفی گروه سلامت نوزادان و کودکان
 

کودکان، سرمایه های اصلی و آینده سازان کشور عزیز ما هستند. رویکرد به کودک و سلامتی او اولویتی همیشگی است. توجه به کودکان در واقع ارزشمند ترین سرمایه کشوری در جهت نیل به توسعه پایدار است. این توجه باید عادلانه باشد و به آنها که نیازمند تر هستند توجه بیشتری شود. سلامت جزئی از حقوق اولیه هر یک از کودکان است. کودکانی که اگر امروز به توانمندی های جسمی و ذهنی خود نرسند فردا برایشان دیر است.

هر کودکی، شایسته آن است که خوب متولد شود.

هر کودکی، شایسته آن است که شاد زندگی کند؛ اعتماد به نفس داشته باشد؛ دوستانی داشته باشد؛ احساس مفید بودن داشته باشد و باور کند که می تواند در زندگی به موفقیت برسد.

هر کودکی، شایسته آن است که دستیابی به مراقبت های پیش گیری، ارتقای سلامت و درمان طبی، سلامت روان و سلامت دهان و...را داشته باشد. چنین مراقبتی از طریق ارتباط مداوم با مراقبین بهداشتی اولیه و دستیابی به مراقبت های ثانویه تامین می شود.

هر کودکی، .....

تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان،  بهبود تغذیه، کاهش بار بیماریها و کاهش میزان مرگ ومیر این گروه سنی با اجرای برنامه های زیر در سطوح مختلف بهداشت از اهداف مهم برنامه های سلامت نوزادان و کودکان است.

  • برنامه سلامت نوزادان
  • برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم  و تکامل کودکان
  • برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال(مانا) و پیشگیری از سوانح و حوادث
  • برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر
  • برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1 ماهه
  • برنامه احیای پایه اطفال

به امید اینکه با اقدامات لازم برای  ارتقای رشد و تکامل کودکان، در آینده جوانانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، خیر، حقیقت طلب،باهوش، عاقل، مقدس و خوشبخت داشته باشیم.

هدف اصلی و اهداف اختصاصی سلامت نوزادان و کودکان:
تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان،  بهبود تغذیه، کاهش بار بیماریها و کاهش میزان مرگ ومیر این گروه سنی با اجرای برنامه های زیر در سطوح مختلف بهداشت از اهداف مهم برنامه های سلامت نوزادان و کودکان است.
Template settings