معرفی گروه سلامت مادران، جوانی جمعیت و باروری سالم

برنامه های سلامت مادران :شامل برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران (خارج بیمارستانی)،اجرای نظام کشوری مراقبت مرگ مادری ،ترویج زایمان طبیعی است .

گروه هدف آن مادران باردارو زنان15-49 ساله است. ارائه مراقبت های پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان به منظور حفظ و تامین سلامت مادر و نوزاد،حساس سازی و آموزش پرسنل بهداشتی درمانی از طریق افزایش کیفیت و کمیت مراقبت های بارداری و زایمان با هدف مادری ایمن، بررسی دقیق و همه جانبه موارد مرگ مادر در اثر حاملگی ، زایمان و ارسال بازخورد مناسب به واحدهای محیطی و کارکنان مرتبط در جهت عدم تکرار موارد مشابه از مهمترین اقدامات در این برنامه می باشد،همچنین آموزش مادران به منظور ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین از جمله برنامه هایی است که به منظور ارتقای سلامت مادران طراحی شده و در دست اجرا می باشد.

برنامه باروری سالم  و جمعیت : با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 30 اردیبشهت ماه 1393 مبنی بر لزوم ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت و در راستای رویکردها و سیاست های برنامه باروری سالم و جمعیت با الزام برحفظ و ارتقاء سلامت مادروکودک از طریق افزایش حاملگی های برنامه ریزی شده،فرزندآوری، افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی، کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی و هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی و اجرایی سازی برنامه صیانت از جمعیت منجر به ارتقاء کمیت و کیفیت مطلوب جمعیت می گردد.گروه هدف آن زنان54-10سال است.

این برنامه به سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور  افزایش جمعیت، بارداری های برنامه ریزی شده و ایمن ، افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری،کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی وکاهش عوارض ناشی از بارداری، سقط و زایمان می پردازد. همچنین در جهت  آماده سازی افراد برای ازدواج ، تامین خدمات باروری سالم پس از ازدواج ، تقویت مراکز آموزشی مشاوره ازدواج و مشاوره فرزند آوری و کمک به زوجین درجهت  رعایت فاصله زمانی مناسب بین بارداری ها ورشد جمعیت فعالیت دارد.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی سلامت مادران، جوانی جمعیت و باروری سالم:
 

هدف اصلی:

 - ارتقا سطح سلامت مادران و کاهش مرگ و میر و عوارض  ناشی از بارداری و زایمان

- افزایش پوشش مراقبت‌های پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان

- پیاده سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای ارتقاء نرخ باروری کلی

اهداف اختصاصی:

 -ارتقاء کیفی وکمی خدمات ارائه شده به مادران باردار

-افزایش جمعیت تحت پوشش مادران باردار

-افزایش درصد زایمان طبیعی

-کاهش درصدمرگ و میر مادران باردار و پیشگیری از مرگهای قابل اجتناب

-کاهش عوارض ناشی از بارداری-سقط و زایمان

-رضایتمندی از زندگی زناشویی با هدف تحکیم بنیان خانواده

-پیشگیری از ناباروری

-مشاوره فرزند آوری  و افزایش بارداری های برنامه ریزی شده

-پیشگیری از سقط غیر قانونی و غیر شرعی

Template settings