معرفی گروه آمار و تحلیل عملکرد

 

امروزه نظام‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها و مراکز به‌عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می‌کنند و سازمان را در ترسیم

نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می‌نمایند.

 

لذا نظـام اطلاعاتی مناسب می‌تواند شـواهد لازم را برای تصمیم‌گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد. حاصل یک نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص‌هایی هستند که اساس تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بوده و  عملکردها را در

 

حوزه‌های مختلف سنجش و ارزیابی می‌نمایند


در نظام سلامت نیز گردآوری آمار و اطلاعات یکی از اجزای مهم سیستم بوده که  اهم روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

 

شامل:  1- سرشماری؛  2- نظام ثبتی؛  3- بررسی‌ها و تحقیقات؛  4- گزارشات دوره‌ای، می‌باشد


مأموریت واحد آمار و فناوری اطلاعات ارتقا و توسعه فرآیندهای استاندارد نظام جاری اطلاعات سلامت، تهیه و

گزارش اطلاعات، شاخص‌های معتبر و به‌هنگام حاصل از نظام جاری اطلاعات و نتایج تحقیقات ازطریق هماهنگی،

تعامل، مشارکت درون بخشی و فرابخشی با بکارگیری فناوری کارا، نوین و مؤثر به منظور بکارگیری دانش حاصل در

سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های نظام سلامت در راستای نیل به سلامت مردم استان است.

دورنمای مورد نظر، واحد مرجع اصلی تجزیه و تحلیل، ارتقا و توسعه فرآیندهای نظام جاری اطلاعات حوزه سلامت،

بسترسازی و بکارگیری تحقیقات کاربردی، گزارش‌دهی و اعلام اطلاعات، شاخص‌ها و نتایج پژوهش‌های انجام شده

در بخش سلامت برای استفاده در برنامه‌ریزی و تصمیم سازی و فعالیت علمی و پژوهشی است.

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی گروه آمار و تحلیل عملکرد:
 

هدف کلی : ارتقاء نظام ثبت و گزارش دهی و تجزیه و تحلیل داده های آمار به منظور برنامه ریزی مدیران در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم

 

اهداف اختصاصی :

ارتقاء کمی و کیفی پرونده الکترونیک سلامت سینا

ساماندهی نظام ثبت و گزارش دهی، جمع آوری و استخراج نتایج و تجزیه و تحلیل داده های آماری

افزایش دسترسی و بهره برداری مدیران و کارشناسان از اطلاعات و آمار

ارتقاء کمی و کیفی نظام ثبت و طبقه بندی مرگ و میر

Template settings