معرفی واحد امور اداری

 

 

ارائه خدمات اداری، کارگزینی، رفاهی، نیروی انسانی، امور قراردادها، دبیرخانه و ... از جمله وظایف کارکنان امور اداری معاونت بهداشت می‌باشد که با استفاده از فناوری‌‌های روز کلیه امور پرسنلی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء رتبه و طبقه شغلی، انتقال، مأموریت، جابجایی، صدور ابلاغ، همکاری در اجرای ارزشیابی پرسنل، تنظیم فهرست کارکنان و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌‌های پرسنلی، حضور و غیاب و اعلام مانده مرخصی و ... در این واحد انجام می‌شود

 

آشنایی با پرسنل واحد امور اداری:

Template settings