امور اداری

ارائه خدمات اداری، کارگزینی، رفاهی، نیروی انسانی، امور قراردادها، دبیرخانه و ... از جمله وظایف کارکنان امور اداری معاونت بهداشت می‌باشد که با استفاده از فناوری‌‌های روز کلیه امور پرسنلی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء رتبه و طبقه شغلی، انتقال، مأموریت، جابجایی، صدور ابلاغ، همکاری در اجرای ارزشیابی پرسنل، تنظیم فهرست کارکنان و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌‌های پرسنلی، حضور و غیاب و اعلام مانده مرخصی و ... در این واحد انجام می‌شود.

 
 
 
آشنایی با اعضا: ارتباط با امور اداری:

 

رئیس امور اداری
 

آدرس:
خیابان جمهوری اسلامی- تقاطع خیابان حافظ- ساختمان پردیس حافظ طبقه سوم- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران- امور اداری

تلفن: ۵-۶۶۷۰۱۰۶۱(داخلی ۱۰۵)

فکس: ۶۶۷۰۱۰۶۸ 

Template settings