معرفی واحد امور آزمایشگاه ها
 

 

واحد امور آزمایشکاهها یکی از واحد های وابسته به معاونت بهداشتی شبکه بهداشت است که در دو سطح اجرایی و فنی بر مجموعه ی شانزده آزمایشگاه محیطی سطوح یک و دو مستقر درمراکز بهداشتی درمانی و نیزآزمایشگاه مرجع شامل آزمایشات غربالگری نوزادان، تشخیص مولکولی( کرونا و  HIVو..)سل ،آب وفاضلاب، و بهداشت حرفه ای نظارت دارد .

 

اهداف واحد امور آزمایشگاه ها:

 

 • برنامه ریزی جهت استقرار و نظارت بر اجرای برنامه سطح بندی آزمایشگاه های بهداشتی و هماهنگی لازم با سایر گروههای کارشناسی در ارتباط با ساختار نظام شبکه و دستورالعمل ها و فرآیندهای جاری مرتبط با آزمایشگاههای بهداشتی .
 • شرکت در کمیته های فنی دانشگاه و مشارکت درارائه راه حل های کاربردی و تخصصی آزمایشگاهی.
 • تدوین برنامه عملیاتی زمان بندی شده متناظر با حوزه ستادی جهت فعالیتهای سالانه برای آزمایشگاههای تحت پوشش.
 • تشکیل کمیته های فنی آزمایشگاهی با فوکال پوینت های برنامه های مختلف مراقبتی  درارتباط با  مدیریت نظام مراقبت آزمایشگاهی و برنامه کنترل و پیشگیری بیماریها.
 • تحلیل وآنالیز آمار عملکرد آزمایشگاههای تحت پوشش و اقدام به موقع برای جمع آوری و ارسال آمار واطلاعات مورد درخواست اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وگروههای کارشناسی حوزه معاونت بهداشتی
 •  اولویت بندی برای تاسیس و راه اندازی واحدهای آزمایشگاهی مطابق با ضوابط وطرح های گسترش وبرنامه ریزی جهت تجمع وادغام آنها در صورت لزوم.
 • اقدام در جهت بهبود وارتقاء و تعمیر فضای فیزیکی آزمایشگاههای بهداشتی و همکاری با گروه کارشناسی گسترش شبکه های بهداشتی و دفتر فنی دانشگاه در خصوص احداث ساختمان آزمایشگاهها و اعمال تغییرات لازم در نقشه مراکز بهداشتی درمانی برای کاربری مناسب فضا،
 • پایش وممیزی آزمایشگاههای بهداشتی مطابق با چک لیست های سطح بندی وگزارش پایش ها بر اساس شواهد ممیزی وپیگیری جهت کسب اطمینان از عملکرد مطلوب ورفع موارد عدم انطباق های احتمالی و تلاش برای برقراری سیستم خود ارزیابی درآزمایشگاهها و  اجرای صحیح برنامه کنترل داخلی کیفیت.
 • برنامه ریزی جهت یکسان سازی فرآیندها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی وارتقاء مستمرآنها مطابق با دستورالعمل های کشوری.
 • برنامه ریزی برای استقرار مستندسازی فرآیندهای آزمایشگاهی در آزمایشگاههای تحت پوشش
 • هماهنگی لازم در راستای اجرای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت به منظور الزام شرکت همه آزمایشگاههای تحت پوشش در برنامه مذکور حداقل سه بار در سال واستفاده از نتایج آنها در ارتقاء عملکرد آزمایشگاههای بهداشتی.
 • انجام نیاز سنجی آموزشی در جهت ارتقاء کیفیت عملکرد نیروی انسانی آزمایشگاهها  و برنامه ریزی در جهت برگزاری دوره های آموزشی وهماهنگی های لازم جهت شرکت کارکنان در دوره های آموزشی ( بدو خدمت وضمن خدمت) وباز آموزی، کنگره هاوسمینارها و هم اندیشی علمی و... اقدام درراستای تهیه منابع علمی،آموزشی وایجاد آرشیو( کتب- جزوات- بروشور- دستورالعمل- پمفلیت).
 • برنامه ریزی در جهت شناسائی استعدادهای بالقوه کارکنان وبهره گیری از توانمندی کارشناسان آزمایشگاههای تحت پوشش.
 • اقدام در خصوص جذب نیروهای طرحی وپیام آور رشته علوم آزمایشگاهی از طریق معاون توسعه مدیریت ومنابع/ اداره امور آزمایشگاههای درمان به منظور رفع کمبود نیروی انسانی مورد نیاز.
 • نظارت بر مدیریت بهینه تجهیزات در آزمایشگاههای تحت پوشش و جذب اعتبارات لازم برای تجهیز ، بهبودمستمر وتکمیل نواقص تجهیزاتی آزمایشگاههای تحت پوشش از محل اعتبارات معاونت بهداشتی و یا از طریق جلب توافق هیئت رئیسه وهیئت امنای دانشگاه .
 • نظارت بر فرآیند تهیه ، توزیع، مصرف وانبارش مواد وفرآورده های تشخیصی در آزمایشگاههای بهداشتی
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی آزمایشگاهها در شرایط بحران بر اساس EOP، داشتن ارتباط وهمکاری موثر باسایرگروههای مرتبط با بلایا ازجمله گروه مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط و اقدام در جهت ساماندهی تیم های آزمایشگاهی و برگزاری دوره آموزشی جهت کار در شرایط بحران.
 • هماهنگی و برنامهریزی برای ارسال نمونه های آزمایشگاهی اخذ شده در قالب برنامه های مختلف به آزمایشگاههای همکار مرجع دانشگاهی و کشوری
 • برنامه ریزی و نظارت بر جمع آوری مواد، کیت ها و فرآورده های تشخیصی با کیفیت نامطلوب از سطح آزمایشگاههای تحت پوشش بر اساس ابلاغ اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت.

قوانین، مقررات و دستورالعمل های واحد امور آزمایشگاه ها 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ قوانین و اسناد بالادستی
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 تعرفه بخش دولتی awt image
4 لینک های آزمایشگاهی
5 چشم انداز
6 آزمایشگاه های تحت پوشش

 

 

 
آشنایی با پرسنل واحد امور آزمایشگاه ها
Template settings