معرفی معاونت بهداشت 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، با تحت پوشش قرار دادن مناطق غربی و شمال غربی شهر تهران و شهرستان های واقع در حاشیه غربی استان تهران، یکی از معاونت های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جمعیت تحت پوشش بالا می باشد.

مناطق ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ شهر تهران و شهرستان های شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و ملارد حوزه عملکردی این معاونت محسوب می شوند و با وجود ۵ شبکه بهداشت و درمان در شهرستان های اشاره شده  و ۲ مرکز بهداشت غرب (برای پوشش مناطق ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ تهران) و شمال غرب(برای پوشش مناطق ۲، ۵ و ۶ تهران) مشغول ارائه هر چه مطلوب تر خدمات سلامت در حوزه PHC می باشد.

جمعیت تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، بر اساس آخرین برآورد انجام شده در حدود ۵۱۰۲۴۷۲ نفر می باشد که  ۴۷۸۰۸۸۷ نفر آنان شهرنشین و ۳۲۱۵۸۵ نفر روستایی هستند.

تعداد ۵۶ خانه بهداشت، ۸ پایگاه سلامت روستایی، ۲۶ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی،۸ مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی، ۱۴۴ پایگاه سلامت شهری و ۷۲ مرکز خدمات جامع سلامت شهری تأمین کننده نیاز جمعیت تحت پوشش خود به خدمات بهداشتی اولیه می باشند.

 

معرفی همکاران معاونت بهداشت

 

ردیف عنوان
۱ همکاران دفتر معاونت
۲ همکاران گروه مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
۳ همکاران گروه مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
۴ همکاران گروه مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
۵ همکاران مدیریت سلامت محیط و کار-بهداشت محیط
۶ همکاران مدیریت سلامت محیط و کار-بهداشت حرفه ای
۷ همکاران مدیریت سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
۸ همکاران گروه بهبود تغذیه جامعه
۹ همکاران گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث
۱۰ همکاران گروه بهداشت دهان و دندان
۱۱ همکاران گروه آموزش و ارتقاء سلامت
۱۲ همکاران گروه آزمایشگاه ها
13 همکاران امور دارویی
۱4 همکاران واحد انفورماتیک
۱5 همکاران امور اداری
۱6 همکاران امور مالی
۱7 همکاران روابط عمومی
18 همکاران دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 
 
 

   

 

Template settings