معرفی مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت
 
 

جریان شکل گیری شبکه های بهداشتی درمانی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ( از سال ۱۳۵۸ ) آغاز گردیده و در سطح وزارت بهداشت گروههای کاری متعدد متشکل از صاحبنظران و اساتید وقت تشکیل گردید از جمله این گروهها می‌توان به گروه برنامه ریزی خدمات بهداشتی ( با ۵ کمیته آموزش بهداشت، بهداشت خانواده و مدارس، بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، بهداشت محیط اشاره نمود. ) سیاست ها و خط مشی ها و اولویتهای برنامه های بهداشتی در سال ۱۳۶۰ تهیه و ارائه گردید . سپس شرح وظایف ارتباط واحدها ، نیروی انسانی مورد نیاز و تنظیم برخی از معیارها و استانداردها برای خدمات تدوین گردید . برای روشن شدن مفهوم ، مسیر و حجم عملیات اجرائی گسترش شبکه های بهداشتی درمانی کشور و مشخص شدن نقش و سهم هر شهرستان و .... تهیه طرح های گسترش شبکه ها ضرورت پیدا کرد . نظام شبکه بهداشت و درمان اصول و ضوابطی بنیانی برای گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و ارائه خدمات  مدنظر قرار داد که از همان آغاز تاکنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش ها مورد عمل است.

نظام ارائه خدمات سلامت در ایران بر پایه فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه بنا نهاده شده است.شاخصها حاکی از آن است که با گسترش نظام ارائه خدمات مبتنی بر فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه و افزایش دسترسی مردم به خدمات، کشور ما دستاوردهای بزرگی داشته است . بدیهی ست ارائه خدمات با این فلسفه نیازمند مدیریتی صحیح و چند جانبه می باشد. در حال حاضر از سال 1394 مدل ارائه خدمت در شهر های بالای بیست هزار نفر براساس برنامه نسخه 06 طرح تحول سلامت ارائه می شود.


 
هدف اصلی و اهداف اختصاصی مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت:
 

- تامین منابع مورد نیازبرای ارائه مراقبت های اولیه سلامت در واحدهای تابعه 

- تقویت نظام شبکه

-دستیابی به پوشش همگانی سلامت (UHC) از طریق مراقبت های اولیه سلامت (PHC)

-هماهنگی و نظارت در اجرای برنامه پزشک خانواده  ( شهر و روستا ) در قالب نظام ارجاع

-شناخت و دسته بندی مسائل سلامتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه های مرتبط

-هماهنگی و نظارت در استقرار برنامه های بهداشتی جدید در سیستم شبکه های بهداشتی درمانی

-هماهنگی دربازنگری مستمر و مقطعی طرح­های گسترش واحدهای محیطی و ستادی شبکه و معاونت بهداشت متناسب با تغییرات جمعیتی، جغرافیایی و تامین دسترسی سهل جامعه به خدمات سلامتی

-هماهنگی ونظارت بر راه اندازی، حفظ و نگهداری واحدهای بهداشتی درمانی

-هماهنگی ونظارت برخرید، توزیع و بهبود استاندارد داور و تجهیزات

-هماهنگی و نظارت بربرآورد منابع اعتباری مورد نیاز جهت راه اندازی، تعمیر و تجهیز واحدهای تحت پوشش

-هماهنگی و نظارت در جذب، پذیرش و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز

-هماهنگی و نظارت برتوانمندسازی نیروی انسانی در اجرای برنامه های بهداشتی –درمانی

-هماهنگی و نظارت براجرا و پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیک  

-نظارت بر اجرای فعالیتها، پایش و سنجش کیفیت خدمات سلامت

-بهره گیری از ظرفیت همکاری های بین بخشی و درون بخشی و مشارکت های مردمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه

-جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی

-تامین مشارکت نهادها و سازمان ها در حفظ و ارتقای سلامت جامعه از طریق برنامه ریزی

 

ساختار اجرایی مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت:

آشنایی با پرسنل مدیریت شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:
Template settings