معرفی مدیریت گسترش شبکه و ارتقاء سلامت
مدیریت گسترش شبکه بهداشت و درمان استان جهت ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامتی بااهداف و رسالت مشخص شده در کنار سایر گروه ها فعالیت می نماید. این مدیریت در واقع رابط بین گروه ها و واحدهای پشتیبانی و فنی بهداشتی است که بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد و در جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت واحدهای بهداشتی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تلاش می کند.

 

                

گسترش شبکه
اهم وظایف :
شناخت توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرح های جدید متناسب با شرایط اقتصادی
، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور
 
بهورزی
برنامه ریزی، نظارت و مشارکت در تربیت و بازآموزی بهورزان
 

جلب مشارکت

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد پایگاه های مشارکتی و واگذاری مراکز بهداشتی درمانی قابل واگذاری
 
آمار و اطلاع رسانی
تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار ، و شاخص های خدمات بهداشتی و درمانی
 
نیروی انسانی
مشارکت در تأمین، توزیع منابع نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه
 
پزشک خانواده
اجرای برنامه طرح پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستاییو شهرهایی با جمعیت زیر بیست هزار نفر
 
آشنایی با اعضای گروه: ارتباط با مدیریت:
دکتر علیرضا فتحعلیانی
مدیر گروه
گسترش شبکه و ارتقاء سلامت

 

آدرس :خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ - ساختمان پردیس حافظ طبقه سوم - معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - مدیریت گسترش شبکه و ارتقاء سلامت

تلفن:۵-۶۶۷۰۱۰۶۱ (داخلی ۱۱۰)
فکس:۶۶۷۱۰۶۸

 

 
Template settings