معرفی مدیریت پیشگیری ومبارزه با بیماری ها
 
مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت منطقه است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید .تابتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.
 
هدف اصلی و اهداف اختصاصی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها:
 
ساختار اجرایی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها:

 

آشنایی با پرسنل مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:


Template settings