معرفی حوزه سلامت اجتماعی

 

طبق تعربف سازمان جهانی بهداشت سلامت اجتماعی یکی از چهار بعد سلامتی می‌باشد. حوزه جدیدی در بخش سلامت تلقی می‌شود که بعد فردی و اجتماعی مورد توجه متخصصین قرار دارد. در سطح فردی مهم ترین نقطه تمرکز سلامت اجتماعی بر نحوه تعاملات اجتماعی افراد با یکدیگر و سازمانهای رسمی و غیر رسمی جامعه تکیه دارد، در حالی که سلامت اجتماعی در بعد اجتماعی به ایجاد شرایط محیطی لازم جهت یک جامعه سالم توجه دارد.

 به طور کلی تعریف سلامت اجتماعی" ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکرد خود دراجتماع و کیفیت روابط او با دیگران و وضعیت رفتارهای اجتماعی  که موجب ارتقای سازگاری اجتماعی و تعامل فرد با محیط پیرامون و در نهایت ایفای نقش موثر در تعالی و رفاه جامعه".

 

هدف اصلی و اهداف اختصاصی حوزه سلامت اجتماعی:

هدف کلی:

ارتقاء سلامت اجتماعی در کیفیت فعالیتهای اجتماعی، ارتباطات بین فردی، حمایت اجتماعی، میزان رضایت از نقش های اجتماعی آشنایی با مولفه ها، حیطه ها، عوامل خطر و محافظتی، نحوه سنجش حیطه های اصلی و ......

 

اهداف اختصاصی: 

برنامه پیشگیری و مراقبت از بدرفتاری با کودک

ایجاد پوشش مراقبتی برای کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه

کاهش خشونت خانگی مجدد در کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه  

برنامه پیشگیری ازهمسر آزاری

ایجاد حفظ پوشش مراقبتی برای افراد متاثر از همسر آزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه

کاهش خشونت فیزیکی مجدد در افراد متاثر از همسرآزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه

 

 
Template settings