معرفی آزمایشگاه مرجع
 

 

آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی ایران به عنوان یکی از عناصر نظام مراقبت با هدف دسترسی آحاد جامعه به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت مطلوب و نیز افزایش توان کشور در پاسخگویی به نیازهای سلامت و درراستای استفاده بهینه از منابع، امکانات، جلوگیری از انجام فعالیت های موازی و اتلاف سرمایه های ملی تشکیل گردیده  و خود را ملزم به کسب توانمندی درجهت راهبری و ارائه خدمات مورد نیاز نظام سلامت با تاکید ویژه بر پشتیبانی مورد نیاز نظام بیماری های تحت مراقبت در راستای الویت های تعیین شده در برنامه های بهداشتی کشور، انتظارات و الویت های تعیین شده توسط مرکز مدیریت بیماریها ونیزالویت های تعیین شده بر اساس بیماریهای بومی ومنطقه ای (هماهنگ شده با مرکزمدیریت بیماری های وزارت متبوع وآزمایشگاه مرجع سلامت) می داند.

 این آزمایشگاه با بهترین و به روزترین تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در راستای انجام وظایف حاکمیتی و ارائه ی خدمات سلامت به خصوص به جمعیت تحت پوشش با بهره مندی از حضور اعضای محترم هیئت علمی در بخش های مختلف غربالگری نوزادان، آزمایشگاه قطب HIV،کووید 19، سل آب و فاضلاب و بهداشت حرفه ای آماده ی همکاری با سایر معاونت های محترم دانشگاه ها در انجام طرح های تحقیقاتی دانشجویی و تولیدی درکنار انجام وظایف ذاتی محوله هستند.

اهداف آزمایشگاه مرجع:

- فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع  بیماریهای تحت مراقبت واگیر و ارائه خدمات از طریق ایجاد توانمندی، انجام و مدیریت آزمایشهای مرتبط با این بیماری ها

- فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع  بیماریهای تحت مراقبت غیرواگیر و ارائه خدمات از طریق ایجاد توانمندی، مدیریت وانجام آزمایشهای مرتبط با این بیماری ها

- فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع  درشرایط  بحران ، در راستای سیاست ارتقاءمدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع

- ارائه خدمات از طریق توانمندی مدیریت آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر در راستای سیاست وزارت متبوع در زمینه ارتقاء و توسعه‌ی خدمات پیش‌گیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد

- استقرار وارتقاء برنامه ایمنی وامنیت زیستی آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرجع دانشگاه براساس الویت ها ودستورالعمل های تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت به عنوان الگوی اجرایی

- ارائه خدمات از طریق توانمندی مدیریت ویا در صورت لزوم انجام آزمایش های مربوط به آزمایشگاههای بهداشت محیط در راستای سیاست ارتقای نظام مراقبت مخاطرات محیط و کاروزارت متبوع

- ارائه خدمات از طریق توانمندی مدیریت و یا در صورت لزوم انجام آزمایش های مربوط به آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای در راستای سیاست ارتقای نظام مراقبت مخاطرات محیط و کاروزارت متبوع

- ارتقاء وضعیت ارایه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با سلامت شاغلین (طب کار)

 

ساختار آزمایشگاه مرجع:

Template settings