شرح وظائفرئیس امورمالی

1-نظارت بر ثبت بموقع کلیه عملیات مالی اعم از وجوه دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها و تعهدات مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و تهیه و تنظیم دفاتر و صورتحسابها طبق ضوابط و مقررات و ارائه بموقع آنها به امور مالی دانشگاه
2-نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها  و همچنین انجام امور سپرده ها بر طبق مقررات مربوط .
3-ثبت و نگهداری حساب دارائی های ثابت و نظارت بر هرگونه جابجائی واعمال در حساب های مالی .
4-تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و ابلاغ می گردد پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوط .
5-انجام پرداخت هزینه ها در مورد اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوط .
6-تنظیم تفاهم نامه سالانه ونظارت در اجرای دقیق تفاهم نامه مبادله شده و رعایت تخصیص ها .
7-انجام پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت و واگذاری تنخواه گردان بر اساس اعتبارات مصوب تخصیص یافته پس از تطبیق با رعایت قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوط و مقررات در واریز بموقع آنها .
8-مراقبت بر واریز بموقع تنخواه گردان کارپردازان و واحدهای تدارکاتی در موعد مقرر و در صورت وقوع کسری اعلام به امور مالی دانشگاه .
9-نظارت بر ثبت بموقع درآمدهای تحقق یافته و پیگیری در وصول مطالبات .
10-نظارت بر کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر با رعایت مقررات .
11-نظارت بر حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد و مدارک مالی و گزارشات . 
12-همکاری با حسابرس مقیم و ارائه به موقع اسناد حسابداری و مستندات جهت بررسی و اظهار نظر .
13-نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره حسابداری ، اداره اموال و کارپردازی معاونت .
14-کنترل ونظارت کامل به سیستم انبارصدور رسیدها وحواله های صادره

15-گزارش های تخصصی مالی براساس عملکرد جهت ارائه به بالاترین مقام دستگاه اجرائی

16-صدور چک اسناد صادره ونظارت وکنترل اسناد

17-اظهار نظر نسبت به کلیه قراردادها براساس مقررات و قوانین موضوعه .

18- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق 

حسابدارمسئول :
شرح وظایف :
1-تهیه و تنظیم ،  رسیدگی و صدور اسناد مربوطه به کلیه لیستهای حقوق و مزایا ، اضافه کار ، محرومیت از مطب و سایر مزایای پرسنلی
2-رسیدگی به کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
3-رسیدگی و ارسال لیستهای بیمه ، مالیات ، بازنشستگی و سایر کسورات حقوق به ادارات مربوطه و اخذ تاییدیه آن
4-صدور گواهی کسر از حقوق و ضمانت وارسال تاییدیه گواهی های صادره به مراجعه ذیربط

5- ثبت و صدور و رسیدگی بر تمامی اسناد هزینه ای و ارائه گزارشات مالی برای مافوق 
6-اصلاح اسناد و صورتحسابهای واخواهی شده 

7- و رسیدگی به اسناد کارپردازی 
8-صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپرداز،دریافت اسناد هزینه
9-انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

10-مغایرت گیری تراز ماهانه

 کارشناس امورمالی :
شرح وظایف :
1-ثبت و صدور و رسیدگی بر  اسناد هزینه ای و ارائه گزارشات مالی برای مافوق 
2-اصلاح اسناد و صورتحسابهای واخواهی شده 
3-صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپرداز،دریافت اسناد هزینه و رسیدگی به اسناد کارپردازی 
4-پایش مستمر تمامی فرایندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی
5-انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

حسابداروامین اموال :
شرح وظایف :
1- اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل ان پس از برگشت
2-تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و پیگیری وضعیت آنها از رئیس واحد و اخذ مجوز از معاونت توسعه دانشگاه جهت اسقاط با اهدای اموال مذکور
3- الصاق برچسب اموال وصورت برداری از اموال واحدها هر شش ماه یکبار و کنترل موجودی اموال هر واحد

4- تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه یاسایر مراکز تابعه

5-تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل:کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

6-ثبت قبض انبار و حواله انبار و تخصیص پلاک و نصب ان بر روی اموال غیر مصرفی

7-نگهداری حساب کلیه اموال دولتی و گزارش کسری اموال به رئیس واحدانجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

8-تحویل اموال مورد جابه جایی به تحویل گیرنده جدید واخذ امضاهای لازم

9- پیگیری مغایرتهای احتمالی در اموال معاونت تا حصول نتیجه

10- اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال-ثبت در نرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید در نرم افزار اموال

11-ثبت کلیه اسناد مالی درسیستم مالیات بعنوان مالیاتهای فصلی

12-ارسال کسورات حقوقی به سازمانهای مربوطه

14- انجام سایر امور محوله برابر دستور مقام مافوق

Template settings