وظایف و اهداف بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات

وظایف بازرسی :

-تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و موردی از واحدهای تابعه معاونت بهداشت جهت سنجش میزان " مطابقت عمل و عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دانشگاه.
-
نظارت بر حسن انجام امور دستگاه.
-
بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان.
-
سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع.
-
تهیه گزارشات دوره ای فصلی (سه ماهه شش ماهه....) جهت اطلاع مدیر کل محترم بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت متبوع، مدیر محترم بازرسی، ارزیابی عملکرو و رسیدگی به شکایات دانشگاه و بالاترین مقام اجرائی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف.
-
برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی ومطبوعات.
-
کشف مفاسد مالی و اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیصلاح و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
-
تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.
-
اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و میزان استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقرارت.
-
اعلام موارد تخلف اداری مشهود کارکنان و مسئولان در حین بازرسی به هیئت تخلفات.
-
تدوین و ارائه چک لیست های مورد نیاز بازرسی.
-
پیشنهاد برپائی جلسات پرسش و پاسخ واحدهای تابعه دانشگاه بر حسب نیاز و ضرورت و حضور فعال بازرسان جهت شناخت مشکلات مدیریتی و پرسنلی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات.

ارزیابی عملکرد:

ارزیابی : فرآیند سنجش، ارزش گذاری و قضاوت.
عملکرد : چگونگی انجام وظایف  فعالیتها و نتایج حاصل.

هدف از ارزیابی عملکرد :
سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد واحدها براساس قوانین و مقررات مربوط با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارائی، اقتصادی و اخلاقی به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتی.

اهداف کلی ارزیابی عملکرد دانشگاهها :
- ایجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
-
ایجاد فضای مناسب برای تبادل تجربیات موفق
-
بهبود کیفیت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده

اهداف اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاه :
- شناسائی و تعیین ظرفیتها و تواناییهای بالقوه و بالفعل.
-
شناسائی و تعیین فاصله بین اهداف و واقعیتها.
-
آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوریها ، موفقیتها ، محدودیتها ، ضعفها و مشکلات.
-
تعیین میزان انحراف از مسیر سیاستها، طرحها و برنامه ها.
-
آگاهی از اثرات سیاستهای ابلاغی و ارزیابی نتایج حاصله در جهت تعدیل برنامه ها و سیاستهای آتی.
-
برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولین، مدیران و کارشناسان دانشگاهی.
-
ایجاد انگیزش در مدیران و کارکنان محیطی
.

وظایف ارزیابی عملکرد :

 -همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدها.
-
اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه.
-
پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به بالاترین مقام مسئول دستگاه.
-
نظارت بر حسن اجرای برنامه هاو عملکرد واحدهای تابعه و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادات لازم.
-
انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در واحدهای اجرائی و ارائه یپشنهادهای لازم.
-
تهیه و تنظیم چک لیست های مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه.

پاسخگوئی به شکایات:
پاسخگوئی : عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان.
شکایات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی.
استاندارد : حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکایات.

اهداف پاسخگوئی به شکایات :
-
ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع.
-
افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از طریق پاسخگوئی سریع ، به موقع و جامع.
-
توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.
-
سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستند سازی ، طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله.
-
تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش.
-
آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل شکایات.
-
کاهش میزان شکایات.
-
پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکایات شهروندان و کارکنان.

 

وظایف پاسخگوئی به شکایات :

  - دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه                                                                                                                                                                            - بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.
-
بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
-
پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکی.
-
جمع بندی شکایت در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.
-
پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
-
پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات
  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 

Template settings