دکتر سید محمد طباطبایی جبلی 

سمت: معاون بهداشت

مرتبه علمی: دکترای تخصصی (PHD) علوم تغذیه

Template settings