معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، با تحت پوشش قرار دادن مناطق غربی و شمال غربی شهر تهران و شهرستان های واقع در حاشیه غربی استان تهران، یکی از معاونت های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور با جمعیت تحت پوشش بالا می باشد.

مناطق ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ شهر تهران و شهرستان های شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و ملارد حوزه عملکردی این معاونت محسوب می شوند و با وجود ۵ شبکه بهداشت و درمان در شهرستان های اشاره شده  و ۲ مرکز بهداشت غرب (برای پوشش مناطق ۹، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ تهران) و شمال غرب(برای پوشش مناطق ۲، ۵ و ۶ تهران) مشغول ارائه هر چه مطلوب تر خدمات سلامت در حوزه PHC می باشد.

جمعیت تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه ایران، بر اساس آخرین برآورد انجام شده در حدود 5559770  نفر می باشد که  5269724 نفر آنان شهرنشین و 290046 نفر روستایی هستند.

تعداد ۵5 خانه بهداشت، 9 پایگاه سلامت روستایی، 30 مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، 4 مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی، 130 پایگاه سلامت شهری و 68 مرکز خدمات جامع سلامت شهری تأمین کننده نیاز جمعیت تحت پوشش خود به خدمات بهداشتی اولیه می باشند.

 

Template settings