ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ دستورالعمل ایجاد و بهره برداری دفاتر خدمات سلامت awt image
2 راهنمای دریافت فعالیت دفاتر خدمات سلامت awt image
3 مبلغ واریزی جهت صدور مجوز دفاتر خدمات سلامت awt image
4 مجهز نمودن دفاتر به تجهیزات پرتابل awt image
5 نامه ابلاغ دستورالعمل ایجاد و بهره برداری دفاتر خدمات سلامت awt image
Template settings