بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت - گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محورکاهش خطربلایا
 • مشارکت در آگاه سازی عمومی در خصوص اهمیت و راهکارهای کاهش خطر بلایا در سطح جمعیت عمومی، سیاستگذاران و مدیران
 • جلب همکاری سایر بخش ها به منظور اجرای برنامه های پیشگیری و  کاهش آسیب بلایا با رویکرد سلامت همگانی
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ وموثر با مشارکت سایر بخش ها
 • آموزش تخصصی به مدیران و کارکنان بهداشتی درمانی 
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی تمرین ها و مانورها
 • استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمات بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
 • ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ به موقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه
 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 •  بازسازی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی اجتماعی جامعه
 • مشارکت و پایش اقدامات امدادی انبوه (اسکان اضطراری و موقت، تامین و توزیع آب، غذا، توالت، سهیلات حمام و بهداشتی سایر (اقلام توالت و اساسى)حمام)، سایر اقلام اساسی)
 • مدیریت مصدومین متعدد (خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
 • اقدامات بهداشت عمومی (مدیریت بیماریهای واگیر و غیرواگیر، بهداشت محـیط، آبو اجساد، بهداشت روانی اجتماعی، بهداشت باروری، تغذیه)
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا
 • بازسازی در راستای توسعه پایدار
 • جلب مشارکت مردمی و سایر بخش ها در بازیابی جامعه آسیب دیده
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر مسعود بابا

مدیر گروه کاهش خطر بلایا

 
 

تأئید کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبائی

معاون بهداشتی

 
 

تصوبی کننده وظایف

آقای شجاعی

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 
 
           

 

Template settings