بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت - گروه کاهش خطر در بلایا و حوادث

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
 • اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی منابع و تسهیلات بهداشتی
 • جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محورکاهش خطربلایا
 • مشارکت در آگاه سازی عمومی در خصوص اهمیت و راهکارهای کاهش خطر بلایا در سطح جمعیت عمومی، سیاستگذاران و مدیران
 • جلب همکاری سایر بخش ها به منظور اجرای برنامه های پیشگیری و  کاهش آسیب بلایا با رویکرد سلامت همگانی
 • تدوین برنامه پاسخ هماهنگ وموثر با مشارکت سایر بخش ها
 • آموزش تخصصی به مدیران و کارکنان بهداشتی درمانی 
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی تمرین ها و مانورها
 • استقرار فرایند سامانه هشدار اولیه مخاطرات در تسهیلات بهداشتی
 • ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمات بهداشتی اولیه در فاز پاسخ
 • اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات بهداشتی و جامعه
 • ارزیابی مستمر نیازهای بهداشتی جمعیت آسیب دیده
 • ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه هماهنگ به موقع و موثر
 • پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های بهداشتی اولیه
 • تدوین برنامه بازیابی تسهیلات بهداشتی با رویکرد توسعه پایدار
 •  بازسازی تسهیلات و بازتوانی برنامه های بهداشتی آسیب دیده
 • مشارکت در تدوین و اجرای بازتوانی روانی اجتماعی جامعه
 • مشارکت و پایش اقدامات امدادی انبوه (اسکان اضطراری و موقت، تامین و توزیع آب، غذا، توالت، سهیلات حمام و بهداشتی سایر (اقلام توالت و اساسى)حمام)، سایر اقلام اساسی)
 • مدیریت مصدومین متعدد (خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
 • اقدامات بهداشت عمومی (مدیریت بیماریهای واگیر و غیرواگیر، بهداشت محـیط، آبو اجساد، بهداشت روانی اجتماعی، بهداشت باروری، تغذیه)
 • پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا
 • بازسازی در راستای توسعه پایدار
 • جلب مشارکت مردمی و سایر بخش ها در بازیابی جامعه آسیب دیده
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

           

 

Template settings