بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان واحد  سازمانی : مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری  ها- گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 •  تهیه برنامه های عملیاتی جهت کنترل و پیشگیری بیماری های واگیر بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/دانشکده در سطح منطقه تحت پوشش
 • مشارکت در برنامه ریزی و اجرای نظام مراقبت  Survillanc ) ) بیمای های واگیر (کنترل، حذف، ریشه کنی بیماریها) بر اساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها
 • مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های منطقه و تعیین اولویتها در سطح دانشگاه
 • جمع آوری و پردازش داده ها و گزارشات مرتبط با بیماری ها
 • تبادل اطلاعات بیماری ها در سطح دانشگاه های همجوار به منظور کنترل همه گیری ها
 • تامین شرایط و امکانات لازم برای اجرای برنامه های بیماری های واگیر ادغام شده در نظام PHC کشور
 • برقراری نظام هشدار بهنگام و پاسخ سریع به طغیان بیماری ها (نوپدید و بازپدید) و رویدادهای با علت نامعلوم و تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و مواردی که با سلامت بین الملل مرتبط است از طریق استقرار نظام مراقبت سندرومیک و جاری
 • طراحی و استقرار نظام آماری مدرن و به روز مراقبت از بیماری های واگیر بر اساس امکانات موجود شبکه های بهداشتی درمانی منطقه و با هماهنگی واحد آمار و فناوری دانشگاه
 • پیش بینی و برآورد میزان داروهای بهداشتی، فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن
 • انجام اقدامات دیده وری بیماری ها بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
 • نظارت و کمک به اجرای مقررات بهداشتی بین المللی در پایگاههای مراقبت مرزی و مبادی ورودی و خروجی کشور با هماهنگی سازمانهای مرتبط
 • مدیریت استقرار و پشتیبانی تیم های واکنش سریع جهت مقابله با همه گیری بیماری های نوپدید و بازپدید و شرایط اضطراری پیچیده ( Complex emergency )
 • مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی (کارگاه، سمینار، کنفرانس  علمی و ...) جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشتی درمانی درگیر برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر
 • مشارکت در نیاز سنجی، تهیه محتوای آموزشی برای آموزش و توانمند سازی جامعه با تاکید خودمراقبتی درباره بیماری های واگیر
 • همکاری در تعیین نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان شاغل و مرتبط با کنترل بیماری ها در سطوح مختلف
 • همکاری در تعیین نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان شاغل و مرتبط با کنترل بیماری ها در سطوح مختلف و تهیه و تدوین برنامه های آموزش مدیریت بیماری های واگیر برای ارتقاء دانش و مهارت شناختی و رفتاری کارکنان متناسب با نیازسنجی ها
 • همکاری با رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 • تهیه بسته های مربوط به پایش،‌ ارزشیابی و هزینه فایده مندی و اثربخشی اجرای برنامه های مراقبت بیماری های واگیر
 • طراحی و تدوین نظام پایش و ارزیابی برنامه ها و بیماری های واگیر
 • پایش و نظارت عملکرد برنامه های بیماری های واگیر در واحدهای زیر مجموعه تابعه دانشگاه
 • ارزشیابی برنامه های واگیر در سطح منطقه بصورت دوره ای
 • نظارت مستمر بر بروز طغیان بیماری ها و رویدادهای با علل نامعلوم تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و بین الملل
 • همکاری و جلب مشارکت بخش های غیردولتی و نهادهای مردم نهاد منطقه ای، ملی و بین المللی برای کنترل و پیشگیری بیماریهای واگیر
 • همکاری و هماهنگی با امور آزمایشگاه مرجع دانشگاه و سایر آزمایشگاه های دولتی و خصوصی برای تشخیص بیماریهای واگیر و پاسخ به همه گیری های ناگهانی
 • سازماندهی و تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی دانشگاهی برای تقویت و ارتقا برنامه های مدیریت بیماری های واگیر
 • تهیه و ارائه پیشنهادات لازم برای طرح در کارگروه و کمیته های بخش سلامت مرتبط با بیماریهای واگیر
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد واحد منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی (با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها) و ارسال به سطوح مربوط
 • تهیه ابزار و روش های پایش و ارزشیابی و محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد
 • پیشنهاد و مشارکت در نحوه توزیع منابع (مالی، تجهیزات، نیروی انسانی، واکسن، دارو و مواد بیولوژیکی دیگر) برای اجرای برنامه ها در سطوح دانشگاه/دانشکده
 • مشارکت در طراحی و انجام پژوهش های مرتبط (طرحهایHSR  ) و اجرائی کردن نتایج آنها به صورت برنامه اقدام
  (action plan)
 • استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری و استقرار برنامهGISبا همکاری واحدهای مرتبط دانشگاه
 • همکاری و تبادل اطلاعات با سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه برای ارتقای برنامه ها و بیماری های واگیر  
 • انجام سایر امور محوله از طریق مافوق

 

 

 

 

           

 

 

Template settings