بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان واحد  سازمانی : مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری  ها- گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای  غیر واگیر

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 •  تهیه برنامه های عملیاتی جهت کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه در سطح منطقه تحت پوشش
 • طراحی و استقرار نظام مراقبت از بیماری های غیرواگیر در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه
 • برنامه ریزی برای شناسایی و مداخلات موثر برای کنترل و کاهش عوامل خطر مرتبط با بیماری های غیرواگیر و تعیین نیازها و اولویت های مرتبط با بیماری های غیرواگیر
 • تامین شرایط و امکانات لازم برای اجرای برنامه های غربالگری بیماری های غیرواگیر ادغام شده در نظام PHC کشور
 • جمع آوری و تحلیل آمارها و گزارشات مرتبط با بیماری های غیرواگیر جهت استفاده از آن برای کنترل و پیشگیری و از بیماریهای غیرواگیر
 • مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی (کارگاه، سمینار، کنفرانس  علمی و ...) جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشتی درمانی درگیر برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
 • مشارکت در نیاز سنجی، تهیه محتوای آموزشی برای آموزش و توانمند سازی جامعه با تاکید خودمراقبتی درباره بیماری های غیرواگیر
 • همکاری با رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 • تهیه بسته های مربوط به پایش،‌ ارزشیابی و هزینه فایده مندی و اثربخشی و استفاده از آن برای نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبت بیماری های واگیر
 • طراحی و تدوین نظام پایش و ارزیابی برنامه های غیرواگیر
 • پایش و نظارت عملکرد برنامه های بیماری های غیرواگیر در واحدهای زیر مجموعه تابعه دانشگاه
 • ارزشیابی برنامه های غیرواگیر در سطح منطقه بصورت دوره ای
 • تشکیل کمیته های فنی و تخصصی در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه جهت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر
 • تهیه و ارائه پیشنهادات لازم برای طرح در کارگروه و کمیته های بخش سلامت مرتبط با بیماری های غیرواگیر
 • همکاری و هماهنگی با امور آزمایشگاه دانشگاه برای اجرای روش های استاندارد و یکنواختی تشخیص بیماری های غیرواگیر
 • سازماندهی و تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی دانشگاهی برای تقویت و ارتقا برنامه های مدیریت بیماری های غیرواگیر
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد واحد منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی (با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها) و ارسال به سطوح مربوط
 • تهیه ابزار و روش های پایش و ارزشیابی و محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد
 •  مشارکت در تنظیم و پیشنهاد منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های بیماری های غیرواگیر در سطح منطقه
 • طراحی مداخلات پیشگیرانه جهت کاهش بار بیماری های غیرواگیر شایع
 • استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری و استقرار GIS
 • همکاری و تبادل اطلاعات با سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه برای ارتقای برنامه های غیرواگیر 
 • مشارکت در تعیین اولویت های تحقیقات کاربردی بیماری های غیرواگیر در منطقه و اعلام به مراجع مرتبط
 • انجام سایر امور محوله مافوق
           

 

Template settings