بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی : مدیریت  سلامت محیط  وکار - گروه  بهداشت حرفه ای

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تدوین سیاست‌ها،  اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در راستای سیاست‌ها و اهداف و برنامه‌های نظام سلامت  وزارت بهداشت و درمان
 • ابلاغ و آموزش سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای به منظور اجرا در سطوح محیطی
 • برنامه ریزی به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشت حرفه‌ای و طب کار در مراکز و شبکه‌های تحت پوشش و بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات
 • برنامه ریزی و تدوین شیوه نامه بازرسی از مشاغل صنفی (نانوایی، رستوران، هتل و ...) به منظور حفظ ارتقاء سلامت شاغلین
 • مشارکت در برنامه ریزی به منظور تامین منابع لازم برای اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای و توزیع اعتبارات متمرکز  اختصاص داده شده از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
 • پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشت حرفه‌ای و طب کار مراکز و شبکه‌ها تحت پوشش
 • پایش و نظارت بر عملکرد مراکز و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 • پایش و نظارت بر عملکرد مراکز تخصصی و مطب‌های ارایه دهنده خدمات طب کار
 • پایش و نظارت بر عملکرد  بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌ها و واحدهای کاری تحت پوشش
 • تهیه گزارشات برنامه‌های اجرایی، ‌عملیاتی و نتایج پایش و نظارت‌ها
 • شناسایی و‌ ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار (آزمایشگاه مرجع بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت)
 • بررسی، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور
 • رسیدگی به شکایات بهداشت حرفه‌ای
 • صدور و تمدید مجوز ارایه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به شرکت های خصوصی
 • صدور و تمدید مجوز ارایه خدمات طب کار به واحدهای کاری
 • پایش و نظارت بر بیمارستانها و کلنیک ها و مراکز درمانی
 • اجرای برنامه ‌های بهداشت حرفه‌ای:
  • کنترل صدا در محیط کار
  • سامانه دهی روشنایی در محیط کار
  • ماده 5 قانون مدیریت پسماند
  • بهداشت پرتوها
  • بهداشت کشاورزان
  • بهداشت معدنکاران
  • ارگونومی
  • بهداشت حرفه‌ای بیمارستان
  • بهداشت حرفه‌ای شاغلین زندان
  • مدیریت حوادث شیمیایی
  • کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار ( سیلیس،‌آزبست، جیوه، سرب و....)
  • بازرسی هدفمند
  • تشدید بازرسی‌ها
  • سلامت کارکنان
  • صدور صلاحیت بهداشتی کارگاه‌های جدیدالتاسیس
  • بازرسی کارگاه‌های ساختمانی
  • خود اظهاری کارفرمایان
  • نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت کار و خانه‌های بهداشت کارگری(‌برنامه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای)
 • نیاز سنجی آموزشی، ‌برنامه ریزی آموزشی گروه‌های هدف، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها
 • آموزش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در مراکز و شبکه‌ها
 • بازآموزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیط‌های کاری
 • بازآموزی و آموزش مسئولین فنی مراکز و شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 • بازآموزی و آموزش پزشکان طب کار
 • بازآموزی و آموزش مسئولین فنی مراکز اریه دهنده خدمات طب کار
 • بازآموزی و آموزش بهداشتیاران کار، ‌بهگران و بهورزان
 • آموزش شاغلین و کارفرمایان واحدهای کاری
 • انجام سایر امور محوله از مافوق

مسئولین مربوطه

نام  و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تاریخ

امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبایی

معاون بهداشتی

 

 

تأئید کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبایی

معاون بهداشتی

 

 

تصویب کننده وظایف

 

 

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 

 

           

 

Template settings