بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی : مدیریت  سلامت محیط  وکار - گروه  بهداشت حرفه ای

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تدوین سیاست‌ها،  اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای در راستای سیاست‌ها و اهداف و برنامه‌های نظام سلامت  وزارت بهداشت و درمان
 • ابلاغ و آموزش سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای به منظور اجرا در سطوح محیطی
 • برنامه ریزی به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشت حرفه‌ای و طب کار در مراکز و شبکه‌های تحت پوشش و بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات
 • برنامه ریزی و تدوین شیوه نامه بازرسی از مشاغل صنفی (نانوایی، رستوران، هتل و ...) به منظور حفظ ارتقاء سلامت شاغلین
 • مشارکت در برنامه ریزی به منظور تامین منابع لازم برای اجرای برنامه‌های بهداشت حرفه‌ای و توزیع اعتبارات متمرکز  اختصاص داده شده از مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
 • پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای بهداشت حرفه‌ای و طب کار مراکز و شبکه‌ها تحت پوشش
 • پایش و نظارت بر عملکرد مراکز و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای
 • پایش و نظارت بر عملکرد مراکز تخصصی و مطب‌های ارایه دهنده خدمات طب کار
 • پایش و نظارت بر عملکرد  بهداشت حرفه‌ای کارگاه‌ها و واحدهای کاری تحت پوشش
 • تهیه گزارشات برنامه‌های اجرایی، ‌عملیاتی و نتایج پایش و نظارت‌ها
 • شناسایی و‌ ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار (آزمایشگاه مرجع بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت)
 • بررسی، تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور
 • رسیدگی به شکایات بهداشت حرفه‌ای
 • صدور و تمدید مجوز ارایه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به شرکت های خصوصی
 • صدور و تمدید مجوز ارایه خدمات طب کار به واحدهای کاری
 • پایش و نظارت بر بیمارستانها و کلنیک ها و مراکز درمانی
 • اجرای برنامه ‌های بهداشت حرفه‌ای:
  • کنترل صدا در محیط کار
  • سامانه دهی روشنایی در محیط کار
  • ماده 5 قانون مدیریت پسماند
  • بهداشت پرتوها
  • بهداشت کشاورزان
  • بهداشت معدنکاران
  • ارگونومی
  • بهداشت حرفه‌ای بیمارستان
  • بهداشت حرفه‌ای شاغلین زندان
  • مدیریت حوادث شیمیایی
  • کنترل عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار ( سیلیس،‌آزبست، جیوه، سرب و....)
  • بازرسی هدفمند
  • تشدید بازرسی‌ها
  • سلامت کارکنان
  • صدور صلاحیت بهداشتی کارگاه‌های جدیدالتاسیس
  • بازرسی کارگاه‌های ساختمانی
  • خود اظهاری کارفرمایان
  • نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت کار و خانه‌های بهداشت کارگری(‌برنامه تشکیلات بهداشت حرفه‌ای)
 • نیاز سنجی آموزشی، ‌برنامه ریزی آموزشی گروه‌های هدف، اجرا و ارزشیابی دوره‌ها
 • آموزش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در مراکز و شبکه‌ها
 • بازآموزی و آموزش کارشناسان بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیط‌های کاری
 • بازآموزی و آموزش مسئولین فنی مراکز و شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 • بازآموزی و آموزش پزشکان طب کار
 • بازآموزی و آموزش مسئولین فنی مراکز اریه دهنده خدمات طب کار
 • بازآموزی و آموزش بهداشتیاران کار، ‌بهگران و بهورزان
 • آموزش شاغلین و کارفرمایان واحدهای کاری
 • انجام سایر امور محوله از مافوق
           

 

Template settings