بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه:  معاونت بهداشت

 

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  : مدیریت  جوانی جمعیت،سلامت خانوده، ومدارس- گروه سلامت نوزادان و کودکان

 

 • شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98  به شرح ذیل تعیین می گردد.
 • تدوین برنامه عملیاتی و تهیه مستندات مرتبط
 • همکاری درتهیه وتدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط
 • راه اندازی برنامه های جدید در سطح شبکه/مرکز بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از وزارت متبوع
 • راه اندازی مراکز تخصصی جامع رشد و تکامل کودکان بر اساس آیین نامه تاسیس وبهره برداری مراکز تخصصی جامع رشد و تکامل کودکان
 • راه اندازی اتاق های مشاوره شیردهی و نظارت بر اجرای برنامه
 • مشارکت در پژوهش های کاربردی و طرح های تحقیقاتی مرتبط
 • مشارکت در تهیه و تدوین بسته های آموزشی، خدمتی  و رسانه های آموزشی  
 • شرکت در برنامه ها و کارگاه های کشوری/دانشگاهی جهت اطلاع از آخرین دستورالعمل ها و فرایند های اجرایی برنامه ها
 • تشکیل هسته های آموزشی برنامه های سلامت نوزادان و کودکان
 • مشارکت و نظارت بر انتقال آبشاری دستورالعمل ها و برنامه های آموزشی به سطوح پایین تر
 • ارزیابی آگاهی پرسنل با برگزاری آزمون های الکترونیک/ آزمون های تئوری –عملی 
 • مشارکت و نظارت بر نحوه آموزش و اطلاع رسانی به جامعه با تاکید بر اولویت های گروه های هدف
 • همکاری در تهیه وتدوین و به روز رسانی ابزارهای پایش وارزشیابی
 • پایش های منظم و مستمر دوره ای
 • تهیه گزارش عملکرد مرتبط با سیاست ها و برنامه عملیاتی
 • تهیه و تدوین مداخلات لازم در راستای بهبود شاخص ها و دستیابی به اهداف تعیین شده 
 • نظارت بر نحوه صحیح برآورد، تامین و توزیع مکمل ها، شیر مصنوعی و داروهای مورد نیاز
 •  نظارت بر تامین و کالیبراسیون تجهیزات، تامین منابع آموزشی مورد نیاز اجرایی برنامه ها و پیگیری نواقص موجود با همکاری سایر مدیریت های مرتبط( توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، امور مالی و ....)
 • توزیع اعتبارات ابلاغی  مطابق با شرح هزینه ارسالی وزارت متبوع و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات
 • بررسی مستمر سامانه الکترونیک سلامت و جمع بندی و انتقال مشکلات موجود محتوایی و اجرایی به سطوح ذیربط
 • ثبت اطلاعات در سامانه های وزارت متبوع(سامانه ایمان، MCMC، مقیاس های تکاملی شیرخواران و نوپایان و...)
 • استفاده مناسب و بهینه از فن آوری اطلاعات و نرم افزار های مرتبط در انجام امور و تهیه گزارشات مربوطه
 • برگزاری مناسبت ها
 • برگزاری  و شرکت فعال درکمیته های درون بخشی، بین بخشی و برون بخشی مرتبط با برنامه
 • هماهنگی درون بخشی، برون بخشی و جلب مشارکت مسئولین ادارات و سازمان ها در راستای اجرای مداخلات بهبود سلامت کودکان
 • ارزیابی اولیه بیمارستانهای داوطلب دوستدار کودک و در صورت احراز امتیاز، ارسال نتایج به اداره سلامت کودکان

 

 

 • ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک برابر دستورالعمل
 • بازدید اتاق های مشاوره شیردهی ، مراکز توزیع قوطی شیر مصنوعی و کوپن شیرمصنوعی جهت بررسی نحوه ارائه خدمات و ارسال پسخوراند
 • نظارت بر اجرای قانون ترویج تغذیه باشیرمادر و رعایت کد بین المللی جانشین شونده های شیرمادر
 • انجام سایر امور مربوط به برنامه سلامت نوزادان و کودکان طبق دستور مقام ما فوق

 

               

 

Template settings