بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: ستاد مرکز بهداشت شهرستان

 

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :مدیریت جوانی جمعیت،سلامت خانوده ومدارس- گروه سلامت مادران ، جوانی جمعیت و باروری

 

شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده

کارشناس برنامه سلامت مادران ، جوانی جمعیت و باروری

 • تدوین واجرای برنامه عملیاتی
 • جمع بندی آمار و تهیه گزارشات سطوح ذیربط
 • ارزشیابی دوره ای و مستمر قبل، حین و پس از انجام مداخلات طراحی شده در برنامه عملیاتی و ارائه پسخوراند به سطوح ذیربط.
 • نظارت بر اجرای بهینه فعالیت ها و مداخلات پیش بینی شده در  برنامه عملیاتی سطوح محیطی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه و ارتقاء شاخص ها
 • همکاری در انجام پژوهش های کاربردی و طرح های تحقیقاتی برنامه
 • سازماندهی و نظارت بر نحوه انجام فرآیندهای اجرایی برنامه و طرح های ابلاغی ملی
 • نظارت بر اجرای نظام های مراقبت سلامت و مرگ
 • شرکت در برنامه ها و کارگاه ها جهت اطلاع از آخرین دستورالعمل ها و فرایند های اجرایی برنامه  به منظور انتقال اطلاعات و تجربیات
 • مشارکت و نظارت بر انجام نیاز سنجی ها  در راستای تعیین اولویت های آموزشی مورد نیاز برنامه
 • برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی
 • مشارکت فعال در تهیه و تدوین بسته های آموزشی، خدمتی  و رسانه های آموزشی مرتبط با برنامه
 • مشارکت و نظارت بر نحوه آموزش و اطلاع رسانی به جامعه با تاکید برالویت های گروه های هدف
 • انجام هماهنگی درون، بین و برون بخشی در جهت اجرای سیاست های مرتبط با برنامه
 • جلب مشارکت سازمان ها و ادارات و نهادهای مرتبط راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء برنامه
 • پیگیری ، برگزاری و شرکت فعال در کمیته های درون، بین و برون بخشی مرتبط با برنامه
 • انجام پایش های منظم و مستمر دوره ای از نحوه اجرای برنامه در حوزه تحت پوشش
 • جمع بندی وتحلیل نتایج پایش ها وارائه پسخوراند های مرتبط به سطوح محیطی و معاونت
 • بررسی نقاط ضعف و تهیه و تدوین مداخلات لازم جهت رفع مشکلات مشاهده شده در پایش ها و پیگیری تا حصول نتیجه
 • تهیه دوره ای گزارشات عملکرد مرتبط با سیاست ها و برنامه عملیاتی و ارائه گزارش به مقامات مافوق
 • جمع آوری و تحلیل آمارها و شاخص های مرتبط با برنامه و ارائه گزارشات جمع بندی مرتبط به سطوح محیطی و معاونت
 • پرسشگری مرگ مادر باردار
 • تهیه و تدوین مداخلات لازم در راستای بهبود شاخص ها و دستیابی به اهداف تعیین شده 
 • همکاری و نظارت بر تامین و نحوه عملکرد صحیح تجهیزات مورد نیاز اجرایی برنامه و پیگیری موارد اشکال با همکاری سایر گروه ها و واحد های مرتبط( گسترش شبکه،امور مالی و ....)
 • بررسی مستمر سامانه یکپارچه الکترونیک (سینا )و جمع بندی و انتقال مشکلات موجود محتوایی و اجرایی به سطوح ذیربط
 • پیگیری و نظارت بر دریافت اعتبارات برنامه و هزینه کرد مناسب اعتبارات ابلاغی  مطابق با شرح هزینه ارسالی
 • اجرا و نظارت بر انجام سیاست های ابلاغی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سطوح محیطی و ستادی
 • همکاری با مربیان بهزیستی، قوه قضائیه، تبلیغات اسلامی  وشورای عالی انقلاب فرهنگی،  جهت پایش مشترک بین دستگاهی از کلاس های ازدواج
 • پیگیری و نظارت هزینه کرد اعتبارات و تامین منابع آموزشی
 • نظارت بر مراکز مشاوره حین ازدواج و تکمیل چک لیست به طورفصلی

 

 

 • پیگیری تامین مربی اخلاق و احکام ، قوه قضاییه و تبلیغات اسلامی در خصوص کلاس های مشاوره ازدواج و همکاری بین دستگاهی
 • تهیه و ارسال رسانه های آموزشی مورد نیاز
 • برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت باروری  و سیاست های ابلاغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • برگزاری مناسبت ها
 • همکاری با معاونت  بهداشتی دانشگاه و مراکز بهداشتی ، درمانی  در اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها و تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
 • شرکت در جلسات و کمیسیون ها و کمیته های فنی و تخصصی بهداشت باروری و جمعیت به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسایل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
 • همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت برگزاری فعالیت ها
 • انجام سایر امور محوله از مافوق

 

               

 

Template settings