بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت  - گروه سلامت دهان و دندان       

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد

  • مشارکت در  برنامه ریزی برای ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان منطقه تحت پوشش بر اساس استراتژی و رسالت چشم انداز دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد واحد های بهداشت دهان و دندان تحت پوشش
  • ارزیابی وضعیت موجود واحد های تحت پوشش و اقدام مداخه لازم
  • تعیین و ارزیابی عملکرد کارشناس مسوولان مراکز تحت پوشش
  • هماهنگی و ارتباط با سازمان های برون بخشی و درون بخشی و جلب مشارکت های مردمی
  • هماهنگی و نظارت و اجرای خرید خدمات و واگذاری خدمات بهداشت دهان و دندان
  • تهیه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی واحد
  • جمع آوری وبررسی آمار خدمات بهداشت دهان ودندان
  • تجزیه وتحلیل آمار خدمات بهداشت دهان ودندان
  • پایش از واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش و ارائه پس خوراند (مرکز ـ پایگاه ‌ـ خانه بهداشت)
  • تعیین فرایند های واحد بهداشت دهان ودندان وارتقاء فرآیند ها
  • تامین مواد مصرفی – دارو جهت واحد های دندانپزشکی تحت پوشش(در موارد خاص )
  • تامین مواد مصرفی جهت گروههای هدف گیرنده خدمات(در موارد خاص )
  • تامین تجهیزات ووسایل مورد نیاز واحد های دندانپزشکی تحت پوشش(در موارد خاص )
  • تهیه متون آموزشی جهت گروههای هدف (‌دندانپزشکان ودستیاران بهداشت دهان ودندان مرقبان سلامت مربیان بهداشت بهورزان )
  • برگزاری و همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارگاهها وسمینارهای واحد بهداشت دهان و دندان
  • جذب نیروی انسانی طرحی وانتقالی مورد نیاز ( دندانپزشک و دستیار )
  • تعیین و ارتقای شاخص های بهداشت دهان و دندان
  • همکاری در اجرا پروژه های تحقیقاتی کاربردی
  • جذب اعتبارات و نظارت بر هزینه کرد آن
  • برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم
  • نظارت و مدیریت ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان در سامانه
  • پایش و ارزیابی سامانه ای از برنامه های بهداشت دهان و دندان
  • جلوگیری از فعالیت افراد غیر مجاز در امور دندانپزشکی
  • بررسی شکایات واصله
  • همکاری در تهیه تجهیزات ووسایل مورد نیاز واحد های دندانپزشکی تحت پوشش
  • مشارکت در برنامه ریزی جهت تعمیر تجهیزات و وسایل در واحد های دندانپزشکی تحت پوشش
  • آموزش بهداشت دهان و دندان و آموزش های لازم به گروههای هدف (‌بهورزان – مراقبان سلامت- مربیان بهداشت – گروه های هدف برنامه های بهداشت دهان و دندان– دندانپزشکان و دستیاران )
  • استفاده از وبینار و اپلیکیشن های آموزشی و هوش مصنوعی
  • تعیین وضعیت پرسنلی (نیروهای ترخیصی )
  • کنترل عفونت و استریلیزاسیون واحدهای دندانپزشکی
  • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
           

 

Template settings