بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت  - گروه سلامت دهان و دندان       

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد

  • مشارکت در  برنامه ریزی برای ارتقاء سطح بهداشت دهان و دندان منطقه تحت پوشش بر اساس استراتژی و رسالت چشم انداز دانشگاه
  • نظارت بر عملکرد واحد های بهداشت دهان و دندان تحت پوشش
  • ارزیابی وضعیت موجود واحد های تحت پوشش و اقدام مداخه لازم
  • تعیین و ارزیابی عملکرد کارشناس مسوولان مراکز تحت پوشش
  • هماهنگی و ارتباط با سازمان های برون بخشی و درون بخشی و جلب مشارکت های مردمی
  • هماهنگی و نظارت و اجرای خرید خدمات و واگذاری خدمات بهداشت دهان و دندان
  • تهیه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی واحد
  • جمع آوری وبررسی آمار خدمات بهداشت دهان ودندان
  • تجزیه وتحلیل آمار خدمات بهداشت دهان ودندان
  • پایش از واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش و ارائه پس خوراند (مرکز ـ پایگاه ‌ـ خانه بهداشت)
  • تعیین فرایند های واحد بهداشت دهان ودندان وارتقاء فرآیند ها
  • تامین مواد مصرفی – دارو جهت واحد های دندانپزشکی تحت پوشش(در موارد خاص )
  • تامین مواد مصرفی جهت گروههای هدف گیرنده خدمات(در موارد خاص )
  • تامین تجهیزات ووسایل مورد نیاز واحد های دندانپزشکی تحت پوشش(در موارد خاص )
  • تهیه متون آموزشی جهت گروههای هدف (‌دندانپزشکان ودستیاران بهداشت دهان ودندان مرقبان سلامت مربیان بهداشت بهورزان )
  • برگزاری و همکاری در برنامه ریزی و اجرای کارگاهها وسمینارهای واحد بهداشت دهان و دندان
  • جذب نیروی انسانی طرحی وانتقالی مورد نیاز ( دندانپزشک و دستیار )
  • تعیین و ارتقای شاخص های بهداشت دهان و دندان
  • همکاری در اجرا پروژه های تحقیقاتی کاربردی
  • جذب اعتبارات و نظارت بر هزینه کرد آن
  • برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم
  • نظارت و مدیریت ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان در سامانه
  • پایش و ارزیابی سامانه ای از برنامه های بهداشت دهان و دندان
  • جلوگیری از فعالیت افراد غیر مجاز در امور دندانپزشکی
  • بررسی شکایات واصله
  • همکاری در تهیه تجهیزات ووسایل مورد نیاز واحد های دندانپزشکی تحت پوشش
  • مشارکت در برنامه ریزی جهت تعمیر تجهیزات و وسایل در واحد های دندانپزشکی تحت پوشش
  • آموزش بهداشت دهان و دندان و آموزش های لازم به گروههای هدف (‌بهورزان – مراقبان سلامت- مربیان بهداشت – گروه های هدف برنامه های بهداشت دهان و دندان– دندانپزشکان و دستیاران )
  • استفاده از وبینار و اپلیکیشن های آموزشی و هوش مصنوعی
  • تعیین وضعیت پرسنلی (نیروهای ترخیصی )
  • کنترل عفونت و استریلیزاسیون واحدهای دندانپزشکی
  • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر فتانه رهنما

مدیرگروه سلامت دهان ودندان

 
 

تأئید کننده وظایف

دکترسید محمد طباطبایی

معاون بهداشتی

 
 

تصوبی کننده وظایف

آقای شجاعی

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 
 
           

 

Template settings