بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت  - گروه بهبود تغذیه جامعه   

      شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • ارزیابی وضعیت امنیت غذایی در منطقه تحت پوشش و تهیه گزارشات مستمر و مقطعی جهت ارائه به شورای سلامت و امنیت غذایی استان و دفتر بهبود تغذیه جامعه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات و مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی استان
 • تعیین وضعیت موجود امنیت غذا و تغذیه با ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه استان (جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارها)، شناسایی مشکلات تغذیه ای و اولویت بندی و طراحی برنامه های مداخله ای بر اساس اولویت ها
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی بهبود تغذیه و امنیت غذایی (بر اساس اهداف سند ملی تغذیه و امنیت غذایی) استان با همکاری ذی نفعان برنامه ، تشکیل کارگروه بین بخشی تغذیه و امنیت غذایی و همکاری تخصصی با سایر کارشناسان امور بهبود تغذیه استان در سایر بخش ها در اجرای برنامه ها و ایجاد هماهنگی های درون بخشی در حوزه برنامه های بهبود تغذیه
 • تدوین برنامه جامع پایش و ارزشیابی و نظارت و پایش اجرای برنامه های بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه/دانشکدها

 

 • طراحی فرآیند های اجرایی به منظور انجام برنامه های ابلاغی ملی بهبود تغذیه ، مشارکت در سازماندهی نیروی انسانی مرتبط با برنامه های تحت اقدام به منظور ارائه خدمات در سطوح ستادی و محیطی

 

 • استقرار نظامها و برنامه های بهبود تغذیه برای گروه های هدف (مادران باردار و شیرده، کودکان، نوجوانان، میانسالان، سالمندان و دانش آموزان)
 • شناسایی سازمانهای غیردولتی به ویژه سازمانها و انجمن های خیریه و سایر بخش های توسعه و جلب مشارکت انان جهت همکاری در اجرای برنامه های حمایت تغذیه ای از گروه های آسیب پذیر
 • ساماندهی برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی (پادگان ها، رستوران ها، کارخانه ها و ....)
 • همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه به منظور ارزیابی امنیت غذایی منطقه ، طراحی برخی مداخلات مناسب بهداشتی ـ تغذیه ای، پایش و ارزشیابی از اجرای مداخلات و نظارت بر توزیع سبدهای غذایی
 •  تبادل توافقنامه ها و پروتکلهای همکاری درون بخشی، بین بخشی و یا بین المللی به منظور استاندارد نمودن کمک های غذایی

 

 • مشارکت در نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی در زمینه تغذیه برای کارکنان بین بخشی، پرسنل بهداشتی و کارشناسان تغذیه حوزه ستادی و اجرائی سطح اول نظام شبکه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده
 • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به جامعه در زمینه تغذیه سالم و جلب همکاری سایر ارگان ها در اجرای برنامه های بهبود تغذیه (صدا و سیما، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و ...)

 

 

 • مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی در راستای سیاستهای ابلاغی، ستادی و مشکلات منطقه ای مرتبط با بهبود تغذیه و  مشارکت در طراحی پژوهشهای کاربردی و طرحهای تحقیقاتی و انجام آنها در قالب طرح های HSR

 

 • استفاده از فن آوری اطلاعات و تسریع درانجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

 

 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق
           

 

Template settings