بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت  - گروه بهبود تغذیه جامعه   

      شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • ارزیابی وضعیت امنیت غذایی در منطقه تحت پوشش و تهیه گزارشات مستمر و مقطعی جهت ارائه به شورای سلامت و امنیت غذایی استان و دفتر بهبود تغذیه جامعه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات و مصوبات شورای سلامت و امنیت غذایی استان
 • تعیین وضعیت موجود امنیت غذا و تغذیه با ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه استان (جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارها)، شناسایی مشکلات تغذیه ای و اولویت بندی و طراحی برنامه های مداخله ای بر اساس اولویت ها
 • مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی بهبود تغذیه و امنیت غذایی (بر اساس اهداف سند ملی تغذیه و امنیت غذایی) استان با همکاری ذی نفعان برنامه ، تشکیل کارگروه بین بخشی تغذیه و امنیت غذایی و همکاری تخصصی با سایر کارشناسان امور بهبود تغذیه استان در سایر بخش ها در اجرای برنامه ها و ایجاد هماهنگی های درون بخشی در حوزه برنامه های بهبود تغذیه
 • تدوین برنامه جامع پایش و ارزشیابی و نظارت و پایش اجرای برنامه های بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه/دانشکدها

 

 • طراحی فرآیند های اجرایی به منظور انجام برنامه های ابلاغی ملی بهبود تغذیه ، مشارکت در سازماندهی نیروی انسانی مرتبط با برنامه های تحت اقدام به منظور ارائه خدمات در سطوح ستادی و محیطی

 

 • استقرار نظامها و برنامه های بهبود تغذیه برای گروه های هدف (مادران باردار و شیرده، کودکان، نوجوانان، میانسالان، سالمندان و دانش آموزان)
 • شناسایی سازمانهای غیردولتی به ویژه سازمانها و انجمن های خیریه و سایر بخش های توسعه و جلب مشارکت انان جهت همکاری در اجرای برنامه های حمایت تغذیه ای از گروه های آسیب پذیر
 • ساماندهی برنامه های بهبود تغذیه در مراکز جمعی (پادگان ها، رستوران ها، کارخانه ها و ....)
 • همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه به منظور ارزیابی امنیت غذایی منطقه ، طراحی برخی مداخلات مناسب بهداشتی ـ تغذیه ای، پایش و ارزشیابی از اجرای مداخلات و نظارت بر توزیع سبدهای غذایی
 •  تبادل توافقنامه ها و پروتکلهای همکاری درون بخشی، بین بخشی و یا بین المللی به منظور استاندارد نمودن کمک های غذایی

 

 • مشارکت در نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی در زمینه تغذیه برای کارکنان بین بخشی، پرسنل بهداشتی و کارشناسان تغذیه حوزه ستادی و اجرائی سطح اول نظام شبکه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده
 • مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به جامعه در زمینه تغذیه سالم و جلب همکاری سایر ارگان ها در اجرای برنامه های بهبود تغذیه (صدا و سیما، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و ...)

 

 

 • مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی در راستای سیاستهای ابلاغی، ستادی و مشکلات منطقه ای مرتبط با بهبود تغذیه و  مشارکت در طراحی پژوهشهای کاربردی و طرحهای تحقیقاتی و انجام آنها در قالب طرح های HSR

 

 • استفاده از فن آوری اطلاعات و تسریع درانجام امور از طریق ایجاد سامانه های الکترونیکی

 

 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء

تعیین کننده وظایف

خانم لیلا فرزاد

مدیرگروه بهبود تغذیه جامعه

 
 

تأئید کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبایی

معاون بهداشتی

 
 

تصویب کننده وظایف

آقای شجاعی

مدیر توسعه سازمان وتحول

اداری

 
 
           

 

Template settings