بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه: دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی: تهران
4- عنوان  واحد سازمانی: حوزه معاونت- گروه آموزش و ارتقای سلامت                       

 

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/05/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

- تدوین برنامه عملیاتی بصورت دوره ای برای اجرای برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، برنامه های ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم

- راه اندازی و مدیریت کمیته های ارتقای سلامت در مدرسه، محل کار و سایر موقعیت ها

- به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم

- مدیریت تولید رسانه های ارتباطی کوچک و ارتباط جمعی برای ترویج سبک زندگی سالم

- پیشنهاد سیاست های حامی سلامت برای ارتقای سلامت

- جلب مشارکت فردی، گروهی و جمعی مردم برای ارتقای سلامت

- نظارت و همکاری در نیازسنجی سلامت جامعه و اجرای برنامه های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی شاغل دانشگاه برای اجرای برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت جامعه و توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی

- پایش و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم در حوزه دانشگاه/دانشکده

- پایش و ارزشیابی رسانه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه دانشگاه

- سنجش دوره ای سواد سلامت در منطقه تحت پوشش

- هماهنگی های درون و برون بخشی برای اجرای برنامه های توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم

- جمع آوری، تحلیل و مستند سازی اطلاعات حاصل از پایش و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

- تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و ارسال به مسئولین ذیربط

- شناسایی منابع و سرمایه گذاران برای توسعه منابع مالی آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده

- مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای اثربخشی روش های آموزش سلامت به جامعه و طراحی مداخلات مناسب برای انجام اصلاحات

- انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

           

 

 

 

         

Template settings