بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت  - گروه آموزش و ارتقای سلامت

                       

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تدوین برنامه عملیاتی بصورت دوره ای برای اجرای برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، برنامه های ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم
 • راه اندازی و مدیریت کمیته های ارتقای سلامت در مدرسه، محل کار و سایر موقعیت ها
 • به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی برای توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی و ترویج سبک زندگی سالم
 • مدیریت تولید رسانه های ارتباطی کوچک و ارتباط جمعی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • پیشنهاد سیاست های حامی سلامت برای ارتقای سلامت
 • جلب مشارکت فردی، گروهی و جمعی مردم برای ارتقای سلامت
 • مشارکت در نیازسنجی و اجرای برنامه های آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی شاغل دانشگاه برای اجرای برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت جامعه و توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی
 • پایش و ارزشیابی برنامه های توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم در حوزه دانشگاه / دانشکده
 • پایش و ارزشیابی رسانه ها و مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در حوزه دانشگاه
 • سنجش دوره ای سواد سلامت در منطقه تحت پوشش
 • هماهنگی های درون و برون بخشی برای اجرای برنامه های توانمند سازی مردم برای خودمراقبتی، ارتقای سلامت جامعه و برنامه های برقراری ارتباط استراتژیک برای ترویج سبک زندگی سالم
 • جمع آوری، تحلیل و مستند سازی اطلاعات حاصل از پایش و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و ارسال به مسئولین ذیربط
 • شناسایی منابع و سرمایه گذاران برای توسعه منابع مالی آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده
 • تحلیل اقتصادی ارزش سلامت و آموزش و ا رتقای سلامت و مستند سازی و انتشار نتایج در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده
 • مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای اثربخشی روش های آموزش سلامت به جامعه و طراحی مداخلات مناسب برای انجام اصلاحات
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر بابک عشرتی

معاون بهداشتی

 
 

تأئید کننده وظایف

دکتر بابک عشرتی

معاون بهداشتی

 
 

تصوبی کننده وظایف

دکتر فروزان فهیم

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 
 
           

 

 

 

         

Template settings