بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت شبکه وارتقای سلامت

                       

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین
می گردد.

 • هماهنگی های برون بخش در خصوص تدوین، اصلاح، مشارکت، اعلام نظر و همکاری پیرامون برنامه ها، دستورالعمل ها، کمپین ها و ... در سطوح ملی با واحدهای متناظر مزارت متبوع محترم و در سطوح ملی مثل همکاری در سطح سه دانشگاه یا سایر دانشگاه ها
 • هماهنگی های درون بخش در جهت سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای مصوبات ابلاغی از سوی وزارت متبوع با معاونت های محترم سطوح دانشگاه زیر نظر معاون محترم بهداشت
 • تایید و ابلاغ آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • اصلاح، تایید، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • تهیه برنامه های استراتژیک و عملیاتی سطح اول نظام شبکه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تایید نهایی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • نظارت و تایید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقا سیستم با هدف اعتلای سطح فنی و علمی فردی و گروهی
 • تایید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسوول ذیربط
 • نظارت و تایید اولویت ها، اهداف و استراتژی های تعیین شده
 • نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • تایید گزارشات نهایی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر امور بهورزی
 • نظارت بر انتخاب و گزینش دانش آموز بهورزی
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی امور بهورزی
 • نظارت بر فعالیت آموزشگاه بهورزی با توجه به ضوابط مربوطه
 • کمک در استانداردسازی فرایندهای بهورزی
 • نظارت بر برنامه ریزی در خصوص برنامه های آموزشی و بازآموزی بهورزان
 • همکاری با فصلنامه بهورز برای نیازسنجی فصلنامه بهورزی
 • برگزاری آزمون های سالیانه بهورزی/مربیان بهورزی به منظور تعیین اولویت های آموزشی مورد نیاز
 • همکاری در انتخاب بهورز نمونه برای مراسم سالانه روز بهورز
 • تجزیه و تحلیل شاخص ها و عملکرد بهورزان
 • شناخت مشکلات بهورزی و خدمات خانه بهداشت و برنامه ریزی برای حل مشکلات از طریق تشکیل کمیته شورای بهورزی در معاونت بهداشتی هر 6 ماه یکبار
 • برنامه ریزی خدمات دارویی در سطح اول نظام شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه
 • نیاز سنجی، تامین و توزیع دارو، مکمل، مواد بیولوژیک و ملزومات پزشکی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی سطح اول نظام شبکه های تابعه
 • مدیریت تامین، نگهداری و توزیع داروهای مورد نیاز سطح اول نظام شبکه در انبار دارویی معاونت دانشگاه
 • اجرای دستورالعمل و ضوابط دارویی سطح اول نظام شبکه
 • پایش و نظارت برخدمات دارویی در واحدهای تابعه سطح اول نظام شبکه دانشگاه
 • نظارت بر نحوه تامین توزیع و تدارک کلیه تجهیزات بهداشتی، دارویی، اقلام مصرفی در مراکز، پایگاه ها و داروخانه های طرف قرارداد مراکز بهداشتی سطح اول
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد دارویی منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی(با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها)
 • انجام سایر امور محوله مافوق

 

مسئولین مربوطه

نام  و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تاریخ

امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر علیرضا فتحعلیانی

معاون بهداشتی

 

 

 

تأئید کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبائی

معاون بهداشتی

 

 

تصویب کننده وظایف

آقای شجاعی

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 

 

 

Template settings