بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت شبکه وارتقای سلامت

                       

شرح وظایف مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • هماهنگی های برون بخش در خصوص تدوین، اصلاح، مشارکت، اعلام نظر و همکاری پیرامون برنامه ها، دستورالعمل ها، کمپین ها و ... در سطوح ملی با واحدهای متناظر مزارت متبوع محترم و در سطوح ملی مثل همکاری در سطح سه دانشگاه یا سایر دانشگاه ها
 • هماهنگی های درون بخش در جهت سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای مصوبات ابلاغی از سوی وزارت متبوع با معاونت های محترم سطوح دانشگاه زیر نظر معاون محترم بهداشت
 • تایید و ابلاغ آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و تطبیق تشکیلات طبق مقررات و ضوابط مربوطه
 • اصلاح، تایید، نظارت و مشارکت در تامین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز
 • تهیه برنامه های استراتژیک و عملیاتی سطح اول نظام شبکه بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • نظارت بر حسن تنظیم و تدوین برنامه جامع عملیاتی، تایید نهایی آن و انعکاس به واحدهای ذیربط
 • نظارت و تایید نتایج حاصله از داده پردازی اطلاعات و ارائه راهکارهای کاربردی
 • تلاش در جهت تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان، پویا سازی و ارتقا سیستم با هدف اعتلای سطح فنی و علمی فردی و گروهی
 • تایید ارزشیابی مستمر کارکنان و ارزشیابی کارشناسان مسوول ذیربط
 • نظارت و تایید اولویت ها، اهداف و استراتژی های تعیین شده
 • نظارت بر پایش و ارزشیابی برنامه های جاری
 • تایید گزارشات نهایی حاصل از پایش و ارزشیابی و انعکاس نتایج و راهکارها به مقام مافوق و سطوح محیطی
 • نظارت بر امور بهورزی
 • نظارت بر انتخاب و گزینش دانش آموز بهورزی
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی امور بهورزی
 • نظارت بر فعالیت آموزشگاه بهورزی با توجه به ضوابط مربوطه
 • کمک در استانداردسازی فرایندهای بهورزی
 • نظارت بر برنامه ریزی در خصوص برنامه های آموزشی و بازآموزی بهورزان
 • همکاری با فصلنامه بهورز برای نیازسنجی فصلنامه بهورزی
 • برگزاری آزمون های سالیانه بهورزی/مربیان بهورزی به منظور تعیین اولویت های آموزشی مورد نیاز
 • همکاری در انتخاب بهورز نمونه برای مراسم سالانه روز بهورز
 • تجزیه و تحلیل شاخص ها و عملکرد بهورزان
 • شناخت مشکلات بهورزی و خدمات خانه بهداشت و برنامه ریزی برای حل مشکلات از طریق تشکیل کمیته شورای بهورزی در معاونت بهداشتی هر 6 ماه یکبار
 • برنامه ریزی خدمات دارویی در سطح اول نظام شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه
 • نیاز سنجی، تامین و توزیع دارو، مکمل، مواد بیولوژیک و ملزومات پزشکی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی سطح اول نظام شبکه های تابعه
 • مدیریت تامین، نگهداری و توزیع داروهای مورد نیاز سطح اول نظام شبکه در انبار دارویی معاونت دانشگاه
 • اجرای دستورالعمل و ضوابط دارویی سطح اول نظام شبکه
 • پایش و نظارت برخدمات دارویی در واحدهای تابعه سطح اول نظام شبکه دانشگاه
 • نظارت بر نحوه تامین توزیع و تدارک کلیه تجهیزات بهداشتی، دارویی، اقلام مصرفی در مراکز، پایگاه ها و داروخانه های طرف قرارداد مراکز بهداشتی سطح اول
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد دارویی منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی(با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها)
 • انجام سایر امور محوله مافوق

 

 

Template settings