بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان واحد  سازمانی : مدیریت سلامت روانی ،اجتماعی واعتیاد

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • اخذ فرآیندها و برنامه های فنی و اجرایی  حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان و کشور و بستر سازی اجرایی آن در سطوح محیطی و اجرایی
 • تهیه و تدوین لیست فرآیندها و برنامه های فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستان و تطبیق آن با برنامه های ملی و استانی
 • بررسی و تعیین وضعیت موجود فرآیندهای فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد  و برآورد نیازهای شهرستان در ارتقای شاخص های مورد نظر ( با استفاده از اطلاعات و آمار واحدها و یا انجام پژوهش های کاربردی )
 • بررسی نیازهای آموزشی و تکنیکی کارکنان و تعیین اولویت های آموزشی منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان، پیش بینی و تدارک برنامه های آموزشی و توانمند سازی (آگاهی و مهارت)  ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز در مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 • بررسی و تعیین وضعیت  اپیدمیولوژیک اختلالات روانی مناطق در جمعیت  پوشش شهری و روستایی بر اساس سامانه شهرستان
 • تعیین دورنمای دراز مدت، میان مدت، کوتاه مدت و سالانه شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • مشارکت و همکاری در سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت شهرستان، شرکت در کارگروههای مرتبط فرمانداری ، هماهنگی برون و درون بخشی در راستای اجرای طرحهای ملی و استانی و ارائه مداخلات لازم
 • اخذ و ابلاغ وظایف و مسئولیتهای منابع انسانی، دستورالعمل های فنی  و گردش کار فرآیندهای فنی و اجرایی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در ستاد شبکه، مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و خانه های بهداشت
 • پیگیری تامین دروندادهای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد ( منابع انسانی، تجهیزات ، و ... در سطح استان و شهرستانهای تابعه)
 • برنامه ریزی در جهت برآورد، پیگیری تامین، آموزش، توزیع و بکارگیری مناسب منابع انسانی مورد نیاز در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • طراحی و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ذیربط در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان (کارشناسان، پزشکان ، کاردانها و بهورزان و...)
 • برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت اجرای برنامه¬های آموزشی برای عموم مردم در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • مدیریت و نظارت اجرای برنامه¬های عملیاتی تدوین شده توسط سطوح ستادی و محیطی مرتبط با سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان
 • پایش و نظارت بر عملکرد منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان( مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و...) مبتنی بر چک لیستهای استاندارد
 • تهیه و توزیع بسته های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • ارزشیابی عملکرد و روند تخقق شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان مطابق شاخص های ملی و استانی
 • ایجاد هماهنگی درون‌بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف واحدهای بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و. درمان شهرستان
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان و جلب مشارکت ذینفعان  حوزه سلامت روان
 • هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • نظارت و حضور مستمر در کمیته‌های مرتبط با برنامه‌های مختلف حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان
 • شناسایی ظرفیت های خدمات سلامت روان شهرستان (دولتی، غیر دولتی و مردم نهاد و...) و جلب مشارکت آنها در ارتقای برنامه‌های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
 • ایجاد ارتباط و تعامل منطقی بین سطوح استانی و محلی در جهت اخذ و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتمای و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • پیگیری اجرای برنامه های بزرگداشت مناسبتهای حوزه سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد مطابق تقویم کشوری و جهانی
 • تجزیه و تحلیل آمار فعالیتهای برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد .
 • تهیه و ارسال گزارش فعالیت های حوزه سلامت روانی اجتماعی برای استان
 • برآورد، پیگیری تامین ، جذب و هزینه اعتبارات مرتبط با  برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد سطوح ستادی و اجرایی مرتبط 
 • برآورد، پیش بینی، تامین و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف فنی و اجرایی
 • انجام سایر امور مدیریت و پیشتیبانی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان برحسب نیاز و مورد با رعایت مقررات و ضوابط سازمانی و اداری
 • انجام سایر امور محوله از مافوق

مسئولین مربوطه

نام  و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تاریخ

امضاء

تعیین کننده وظایف

دکتر فروزان فهیم

مدیرگروه سلامت روانی،اجتماعی واعتیاد

 

 

تأئید کننده وظایف

دکتر سید محمد طباطبائی

معاون بهداشتی

 

 

تصویب کننده وظایف

آقای شجاعی

مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

 

 

           

 

                              

Template settings