بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان واحد  سازمانی : مدیریت سلامت روانی ،اجتماعی واعتیاد

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • اخذ فرآیندها و برنامه های فنی و اجرایی  حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان و کشور و بستر سازی اجرایی آن در سطوح محیطی و اجرایی
 • تهیه و تدوین لیست فرآیندها و برنامه های فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی ، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطح شهرستان و تطبیق آن با برنامه های ملی و استانی
 • بررسی و تعیین وضعیت موجود فرآیندهای فنی و عملیاتی حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد  و برآورد نیازهای شهرستان در ارتقای شاخص های مورد نظر ( با استفاده از اطلاعات و آمار واحدها و یا انجام پژوهش های کاربردی )
 • بررسی نیازهای آموزشی و تکنیکی کارکنان و تعیین اولویت های آموزشی منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان، پیش بینی و تدارک برنامه های آموزشی و توانمند سازی (آگاهی و مهارت)  ارائه دهندگان خدمات مورد نیاز در مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 • بررسی و تعیین وضعیت  اپیدمیولوژیک اختلالات روانی مناطق در جمعیت  پوشش شهری و روستایی بر اساس سامانه شهرستان
 • تعیین دورنمای دراز مدت، میان مدت، کوتاه مدت و سالانه شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • مشارکت و همکاری در سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت شهرستان، شرکت در کارگروههای مرتبط فرمانداری ، هماهنگی برون و درون بخشی در راستای اجرای طرحهای ملی و استانی و ارائه مداخلات لازم
 • اخذ و ابلاغ وظایف و مسئولیتهای منابع انسانی، دستورالعمل های فنی  و گردش کار فرآیندهای فنی و اجرایی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در ستاد شبکه، مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی و خانه های بهداشت
 • پیگیری تامین دروندادهای برنامه های سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد ( منابع انسانی، تجهیزات ، و ... در سطح استان و شهرستانهای تابعه)
 • برنامه ریزی در جهت برآورد، پیگیری تامین، آموزش، توزیع و بکارگیری مناسب منابع انسانی مورد نیاز در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • طراحی و اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی ذیربط در برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان (کارشناسان، پزشکان ، کاردانها و بهورزان و...)
 • برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت اجرای برنامه¬های آموزشی برای عموم مردم در حوزه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • مدیریت و نظارت اجرای برنامه¬های عملیاتی تدوین شده توسط سطوح ستادی و محیطی مرتبط با سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان
 • پایش و نظارت بر عملکرد منابع انسانی ذیربط در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان( مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و...) مبتنی بر چک لیستهای استاندارد
 • تهیه و توزیع بسته های آموزشی و کمک آموزشی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • ارزشیابی عملکرد و روند تخقق شاخص های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان مطابق شاخص های ملی و استانی
 • ایجاد هماهنگی درون‌بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف واحدهای بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و. درمان شهرستان
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی در راستای تسهیل و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان و جلب مشارکت ذینفعان  حوزه سلامت روان
 • هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • نظارت و حضور مستمر در کمیته‌های مرتبط با برنامه‌های مختلف حوزه سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد استان
 • شناسایی ظرفیت های خدمات سلامت روان شهرستان (دولتی، غیر دولتی و مردم نهاد و...) و جلب مشارکت آنها در ارتقای برنامه‌های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد
 • ایجاد ارتباط و تعامل منطقی بین سطوح استانی و محلی در جهت اخذ و اجرای برنامه های سلامت روانی اجتمای و پیشگیری از اعتیاد شهرستان
 • پیگیری اجرای برنامه های بزرگداشت مناسبتهای حوزه سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد مطابق تقویم کشوری و جهانی
 • تجزیه و تحلیل آمار فعالیتهای برنامه های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد .
 • تهیه و ارسال گزارش فعالیت های حوزه سلامت روانی اجتماعی برای استان
 • برآورد، پیگیری تامین ، جذب و هزینه اعتبارات مرتبط با  برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد سطوح ستادی و اجرایی مرتبط 
 • برآورد، پیش بینی، تامین و توزیع تجهیزات و اقلام مورد نیاز برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در سطوح مختلف فنی و اجرایی
 • انجام سایر امور مدیریت و پیشتیبانی برنامه های سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان برحسب نیاز و مورد با رعایت مقررات و ضوابط سازمانی و اداری
 • انجام سایر امور محوله از مافوق
           

 

                              

Template settings