بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: ستاد

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده ومدارس

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده

 • نظارت بر تامین، توزیع و نحوه استفاده ازمنابع (منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و....)
 • همکاری و نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی  و نظارت بر اجرای فعالیت‌های پیش بینی شده در تاریخ‌های مقرر
 • ارزشیابی دوره ای و مستمر قبل، حین و پس از انجام فعالیت‌های مندرج  در برنامه‌های عملیاتی
 • مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه، دستورالعمل وتوافقنامه‌های مشترک برنامه ها 
 • تطبیق اسناد بالادستی، دستورالعمل‌های ملی، کشوری و دانشگاهی با مقتضیات محلی
 • شرکت در برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی جهت اطلاع از آخرین دستورالعمل‌ها و فرایند های اجرایی برنامه در راستای برنامه ریزی‌های لازم
 • نظارت و مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی
 • نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین بسته های آموزشی، خدمتی  و رسانه‌های آموزشی مرتبط
 • نظارت  و مشارکت فعال در  انجام هماهنگی درون، بین و برون بخشی و جلب مشارکت سایر سازمان ها و ادارات در جهت اجرای سیاست های مرتبط، پیشبرد اهداف و ارتقاء برنامه ها
 • شرکت در کمیته های درون، بین و برون بخشی مرتبط
 • نظارت بر اجرای بهینه برگزاری بسیج های اطلاع رسانی
 • انجام پایش های مدیریتی و نظارت بر انجام پایش های منظم و مستمر از نحوه اجرای برنامه‌ها
 • همکاری در تهیه و تدوین و به روز رسانی ابزارهای پایش وارزشیابی
 • نظارت و بررسی نتایج تحلیل های آماری، پایش ها و گزارشات عملکرد تهیه شده در برنامه‌ها  و مشارکت در ارائه راهکارهای اجرایی مناسب جهت رفع مشکلات و بهبود شاخص‌ها
 • ارائه گزارشات جمع بندی عملکرد، راهکار‌ها و مداخلات اجرایی  لازم به معاونت بهداشتی در راستای جلب حمایت و کسب پشتیبانی های لازم
 • نظارت و تلاش در جهت تسهیل اجرای بهینه فعالیت های مشترک با سایر واحد ها
 • نظارت و بررسی مستمر سامانه الکترونیک سلامت و پیگیری انتقال سریع و مناسب مشکلات موجود محتوایی و اجرایی به سطوح ذیربط
 • نظارت بر  هزینه کرد صحیح اعتبارات
 • ارزشیابی مستمرکارکنان ذیربط
 • استفاده از سیستم تشویق و تنبیه
 • تلاش در راستای تقویت انگیزه و خلاقیت کارکنان
 • رسیدگی به شکایات و مشکلات کارکنان و تلاش درجهت رفع آن ها
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق و برابر مقررات

 

 

 

 

 

Template settings