بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان سازمان  : مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری  ها     

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 •  برنامه ریزی و اجرای نظام مراقبت ( Survillanc ) بیمای ها بر اساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها
 • مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های منطقه و تعیین اولویتها در سطح دانشگاه
 • جمع آوری و پردازش داده ها و گزارشات مرتبط با بیماری ها
 • تبادل اطلاعات بیماری ها در سطح دانشگاه های همجوار به منظور کنترل همه گیری ها
 • تامین شرایط و امکانات لازم برای اجرای برنامه های بیماری ها ادغام شده در نظام PHC کشور
 • برقراری نظام هشدار بهنگام و پاسخ سریع به طغیان بیماری ها (نوپدید و بازپدید) و رویدادهای با علت نامعلوم و تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و مواردی که با سلامت بین الملل مرتبط است از طریق استقرار نظام مراقبت سندرومیک و جاری
 • مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری برنامه های آموزشی (کارگاه، سمینار، کنفرانس  علمی و ...) جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان بهداشتی درمانی درگیر برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری ها
 • مشارکت در نیاز سنجی، تهیه محتوای آموزشی برای آموزش و توانمند سازی جامعه با تاکید خودمراقبتی
 • همکاری در تعیین نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان شاغل و مرتبط با کنترل بیماری ها در سطوح مختلف
 • همکاری با رسانه های گروهی و وسایل ارتباط جمعی استان برای آموزش پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 • تهیه بسته های مربوط به پایش،‌ ارزشیابی و هزینه فایده مندی و اثربخشی اجرای برنامه های مراقبت بیماری ها
 • طراحی و تدوین نظام پایش و ارزیابی برنامه ها و بیماری ها
 • پایش و نظارت عملکرد برنامه های بیماری ها در واحدهای زیر مجموعه تابعه دانشگاه
 •  ارزشیابی برنامه ها و بیماریها در سطح منطقه بصورت دوره ای
 • تهیه ابزار و روش های پایش و ارزشیابی و محاسبه شاخص های ارزیابی عملکرد
 • نظارت مستمر بر بروز طغیان بیماری ها و رویدادهای با علل نامعلوم تاثیر گذار بر سلامت مردم منطقه و بین الملل
 • همکاری و جلب مشارکت بخش های غیردولتی و نهادهای مردم نهاد منطقه ای، ملی و بین المللی برای کنترل و پیشگیری بیماریها
 • همکاری و هماهنگی با امور آزمایشگاه مرجع دانشگاه و سایر آزمایشگاه های دولتی و خصوصی برای تشخیص بیماریها و پاسخ به همه گیری های ناگهانی
 • سازماندهی و تشکیل کمیته های فنی و تخصصی مشورتی دانشگاهی برای تقویت و ارتقا برنامه های مدیریت بیماری ها
 • تهیه و ارائه پیشنهادات لازم برای طرح در کارگروه و کمیته های بخش سلامت مرتبط با بیماریها
 • تهیه دوره ای و منظم گزارشات عملکرد گروه منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی (با تحلیل گزارشات آماری دریافتی از واحدهای محیطی و محاسبه شاخص ها) و ارسال به سطوح مربوط
 • پیشنهاد و مشارکت در نحوه توزیع منابع (مالی، تجهیزات، نیروی انسانی، واکسن، دارو و مواد بیولوژیکی دیگر) برای اجرای برنامه ها در سطوح دانشگاه
 • مشارکت در طراحی و انجام پژوهش های مرتبط (طرحهای HSR) و اجرائی کردن نتایج آنها به صورت برنامه اقدام (action plan)
 • استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری و استقرار برنامه GISبا همکاری واحدهای مرتبط دانشگاه
 • همکاری و تبادل اطلاعات با سازمانها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه برای ارتقای برنامه ها و بیماری ها
 • تهیه برنامه عملیاتی جهت کنترل و پیشگیری بیماری ها در سطح منطقه تحت پوشش بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله مافوق
           

 

Template settings