بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :, مدیریت  جوانی جمعیت،سلامت خانوده، ومدارس-  گروه سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس   

شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده

 • تدوین و بارگذاری برنامه عملیاتی
 • همکاری درتهیه وجمع آوری آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و استانداردهای گروه
 • بررسی وشناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها و اولویت ها
 • تشکیل وشرکت درکمیته های علمی ، فنی واستانی بمنظور بهره گیری از تجارب
 • تهیه وتدوین متون آموزشی
 • آموزش تکنولوژی جدید خدمات ازطریق پیش بینی وتهیه برنامه های اجرایی آموزشی
 • بررسی و شناخت مسائل ومشکلات شهرستان
 • پیشنهاد وهمکاری درتهیه وتدارک تجهیزات و ملزومات
 • همکاری وهماهنگی درون بخشی و برون بخشی در جهت توسعه برنامه های سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس
 • فراهم نمودن زمینه مشارکت نوجوانان و جوانان در امر ارتقاء سلامت این گروه
 • همکاری با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه
 • هماهنگی وهمکاری با سایردانشگاهها ، دانشکده ها و سازمان ملی جوانان
 • نظارت ، پایش ، ارزشیابی مستمر و مداوم فعالیتها
 • اجرای ضوابط واستانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
 • تلاش در جهت پویاسازی وارتقاءسیستم
 • برگزاری مناسبت های برنامه
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای ارزیابی سلامت جوانان در مکان های تجمعی و پیشگیری وکنترل رفتارهای مخاطره آمیز در جوانان، پیشگیری وکاهش مرگ جوانان به ویژه در اثر سوانح وحوادث ترافیکی ، ترویج ازدواج سالم وآموزشهای مرتبط با قانون تعالی جوانی جمعیت و تشویق به فرزنداوری و  سایر برنامه های مرتبط با سلامت نوجوانان
 • بررسی نحوه ارائه خدمات ( اعم اربخش دولتی وخصوصی ) و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات
 • بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی، نیروی انسانی، ملزومات و تجهیزات فضای فیزیکی موردنیاز
 • بررسی و شناخت وضع موجود به منظور مشارکت درتبیین اولویتها، اهداف و استراتژیها و ارائه آن
 • جلب مشارکت مردمی در برنامه های ارتقای سلامت درمدارس
 • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی و پیشنهادات حاصل از پایش و ارزشیابی جمع آوری داده ها،آنالیز اطلاعات وارائه نتایج وشاخصه
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای سنجش سلامت نوآموزان در پایگاههای سنجش و مراکز بهداشتی
 • بررسی و تعیین اولویتها و نیازهای آموزشی گروه هدف و کارکنان مرتبط
 • طراحی و مشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی
 • برگزاری و مشارکت در اجرای سمینارها، کارگاهها و برنامه های آموزشی
 • شرکت درکارگاهها و سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با برنامه های سلامت
 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مدارس مروج سلامت براساس دستورالعمل های ابلاغی
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای مراقبت های بهداشتی دانش آموزان )با الویت دانش آموزان گروههای هدف) براساس دستورالعمل های ابلاغی
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای واکسیناسیون توام در دانش آموزان پایه اول متوسطه
 • هماهنگی با واحد بهداشت محیط درحسن اجرای بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس
 • برنامه ریزی و نظارت برحسن اجرای برنامه های بهبود تغذیه درمدارس
 • انجام سایر وظائف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی ازسوی مقام مافوق ارجاع می شود

 

 

Template settings