بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان  واحد سازمانی  :مدیریت  جوانی جمعیت،سلامت خانوده ومدارس -گروه سلامت میانسالان  و سالمندان

 

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تدوین برنامه عملیاتی با در نظر گرفتن برنامه ابلاغی وزارتی و دانشگاهی، انجام فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه مطابق با تاریخ‌های تعیین شده و بارگذاری  مستندات در سامانه برنامه عملیاتی
 • تطبیق اسناد بالادستی، دستورالعمل های ملی وکشوری با مقتضیات محلی وتهیه استاندار و ضوابط
 • مشارکت در تهیه وتدوین آیین نامه، دستورالعمل وتوافقنامه‌های مشترک با حوزه‌های مرتبط با برنامه سلامت میانسالان
 • مشارکت فعال در تهیه و تدوین بسته های آموزشی، خدمتی  و رسانه های آموزشی مرتبط با برنامه
 • مشارکت در طراحی و انجام پژوهش های کاربردی و طرح های تحقیقاتی برنامه
 • سازماندهی و نظارت مستمر بر بر نحوه انجام فرآیندهای اجرایی برنامه و طرح های ابلاغی ملی
 • نظارت بر استقرار بهینه نظام های مراقبت سلامت و مرگ
 • شرکت در برنامه ها و کارگاه های کشوری جهت اطلاع از آخرین دستورالعمل ها و فرایند های اجرایی برنامه در راستای برنامه ریزی های لازم به منظور انتقال اطلاعات و تجربیات
 • مشارکت و نظارت بر انجام نیاز سنجی ها در راستای تعیین اولویت های آموزشی مورد نیاز برنامه، برگزاری برنامه های آموزشی و بازآموزی برای کارشناسان ستادی و هسته های آموزشی مراکز وشبکه های بهداشت ودرمان تحت پوشش دانشگاه  و همکاری و نظارت بر انتقال آبشاری آن‌ها در حوزه تحت پوشش
 • مشارکت و نظارت بر نحوه آموزش و اطلاع رسانی به جامعه با تاکید بر الویت های گروه های هدف
 • برنامه ریزی برای آموزش گروههای هدف با هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با سایر ارگانها ذیربط (استانداری،آموزش وپرورش،بهزیستی، کمیته امداد ،شهرداری ،کانون باز نشستگان و...)
 • انجام هماهنگی درون، بین و برون بخشی در جهت اجرای سیاست های مرتبط با برنامه
 • پیگیری، برگزاری  و شرکت فعال در کمیته های درون، بین و برون بخشی ( علمی، فنی و اجرایی) مرتبط با برنامه
 • جلب مشارکت سازمان ها و ادارات مرتبط راستای پیشبرد اهداف و ارتقاء برنامه
 • برنامه ریزی و مشارکت فعال در برگزاری بسیج های اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای بهینه آن در حوزه تحت پوشش در راستای ارتقاء آگاهی و توانمند سازی گروه هدف برنامه
 • مشارکت و نظارت بر نحوه آموزش و اطلاع رسانی به جامعه با تاکید بر الویت های گروه های هدف
 •  همکاری در تهیه وتدوین و به روز رسانی ابزارهای پایش وارزشیابی
 • انجام پایش های منظم و مستمر دوره ای از نحوه اجرای برنامه در حوزه تحت پوشش  و جمع بندی وتحلیل نتایج پایش ها وارائه پسخوراند های مرتبط به سطوح محیطی و وزارتی
 • تهیه دوره ای گزارشات عملکرد مرتبط با سیاست ها و برنامه عملیاتی و ارائه گزارش به سطوح ذیربط
 • جمع آوری و تحلیل آمارها و شاخص های مرتبط با برنامه و ارائه گزارشات جمع بندی مرتبط به سطوح محیطی ، دانشگاهی و وزارتی

 

 • تهیه و تدوین مداخلات لازم در راستای بهبود شاخص ها و دستیابی به اهداف تعیین شده 
 • استفاده مناسب و بهینه از فن آوری اطلاعات و نرم افزار های مرتبط در انجام امور و تهیه گزارشات مربوطه
 • نظارت بر نحوه صحیح برآورد، تامین و توزیع مکمل ویتامین دی در حوزه تحت پوشش با همکاری واحد امور دارویی
 •  همکاری و نظارت بر تامین و نحوه عملکرد صحیح تجهیزات مورد نیاز اجرایی برنامه و پیگیری موارد اشکال با همکاری سایر گروه ها و واحد های مرتبط( گسترش شبکه،امور مالی و ....)
 • بررسی مستمر سامانه الکترونیک سلامت ( سینا) و جمع بندی و انتقال مشکلات موجود محتوایی و اجرایی به سطوح ذیربط
 • پیگیری دریافت اعتبارات برنامه و توزیع مناسب اعتبارات ابلاغی  مطابق با شرح هزینه ارسالی و نظارت بر هزینه کرد بهینه آن در معاونت و حوزه تحت پوشش
 • مشارکت در اجرای برنامه های بهداشتی مربوطه و بررسی مشکلات و نارسایی های موجود وارائه پیشنهادات و راهکارها ی اصلاحی
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق

 

 

Template settings