بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران

4- عنوان  واحد سازمانی  :حوزه معاونت

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 • تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت جهت دستیابی به اهداف سازمان
 • تنظیم برنامه های پایش و ارزیابی برنامه های تنظیم شده در فواصل زمانی مشخص
 • تأمین نیروی انسانی کارآمد ، تجهیزات و سایر منابع لازم درجهت انجام صحیح فرآیندها 
 • برنامه ریزی وایجاد  هماهنگی در خصوص اجرای برنامه های معاونت بهداشتی دانشگاه 
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های تامین کننده سلامت در سطح مناطق تحت پوشش
 • رسیدگی به شکایات واصله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در واحدهای تحت سرپرستی
  • تقویت خدمات بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی در حاشیه شهرها
  • بهینه سازی منابع با اجرای برنامه سلامت با رویکرد کارآفرینی
  • توانمندسازی جامعه در جهت خودمراقبتی با محوریت ارتقای سبک زندگی سالم
  • ارتقای نظام مدیریت بیماری ها و دیده بانی بیماری ها در منطقه تحت پوشش با تمرکز بر بیماریهای نوپدید و بازپدید
  • ایجاد زیرساخت های بهداشتی در ارائه خدمات
  • اصلاح و تقویت نقش و کارکرد نظارتی در ارتقاء سلامت منطقه تحت پوشش با محوریت صیانت از حقوق مصرف کنندگان
  • اصلاح و تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده
  • مدیریت ریسک بلایا و افزایش آمادگی در برابر بلایا با رویکرد تمام مخاطرات
  • ارتقا سطح سواد سلامت جامعه مناطق تحت پوشش
  • توسعه تحقیقات کاربردی و تولید دانش در حوزه سلامت
  • همکاری با سایر سازمانها، ادارات کل، نهادها و ارگانهای دولتی که در زمینه سلامت همگانی جامعه مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم دارند
  • بررسی، مطالعه و شناسایی خصوصیات جغرافیایی؛ جمعیتی؛ منابع و مشکلات بهداشتی مربوط به سلامت جامعه و تعیین

اولویت های اجرایی براساس سیاست های پوشش جامع خدمات سلامت

  • جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز برنامه های مختلف بهداشتی؛ آمارهای حیاتی و فعالیت

واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامتی در استان به منظور ارتقاء سلامت از طریق تدوین برنامه های استانی و تهیه گزارش

های ادواری از میزان پیشرفت درنیل به هدف ارتقای سلامت

 • شناخت و دسته بندی مسائل سلامتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه های مرتبط.
 • بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک تعیین کننده های سلامت در منطقه.
 • برنامه ریزی برای اولویت بندی و حل مسایل و مشکالت و ارتقای سلامت در چهارچوب سیاستها و استراتژی های اعلام شده کشوری و یافته های منطقه ای با در نظر گرفتن شرایط منطقه
 • تهیه و تدوین وانتشار نتایج مطالعات، تحلیل ها و برنامه های استراتژیک و عملیاتی در قالب کتب، گزارشات تحلیلی،

دستورالعمل ها، وسایل و مواد کمک آموزشی با توجه به نیازهای بخشی و بین بخشی

 • ایجاد و توسعه روابط و هماهنگی منطقی بین واحد های مختلف ستادی و ستادی-محیطی به منظور تحقق استراتژی ارائه

خدمات ادغام یافته در کلیه مراحل برنامه ریزی، اجرا ، نظارت و ارزشیابی

 • نظارت بر چگونگی ارائه خدمات در واحد های محیطی به منظور برقراری و حفظ روحیه همکاری، هماهنگی، انضباط
 • تلاش در برقراری و نهادینه سازی روابط کاری منطقی بین واحد های مختلف شبکه به منظور حفظ زنجیره سازمانی و

سطح بندی خدمات

 • تهیه و ابلاغ  دستورالعمل های اجرایی ضروری برای اجرای برنامه های کشوری و استانی خدمات سلامتی.
 • تدوین برنامه های سلامتی متناسب با شرایط محلی برای حل مشکلات سلامتی با مبارزه و مدیریت کنترل بیماری های

بومی، اپیمی ها و طغیانها

 • برنامه ریزی و گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات متناسب با تغییرات جمعیتی و جغرافیایی و تامین سهولت

دسترسی جامعه به خدمات سلامت.

 • تدارک و پشتیبانی فنی، اداری و مالی از شبکه بهداشت ودرمان و مراکز بهداشت شهرستان ها و واحدهای ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه.
 • برآورد اقلام دارویی و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای تابعه و تهیه و تدارک آن براساس بودجه

موجود.

 • برنامه ریزی و اجرای اجزای مرتبط آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو
 • برنامه ریزی برای جلب مشارکت آحاد جامعه و بخش های مختلف توسعه در برنامه ریزی، تامین منابع ، اجرا و ارزشیابی برنامه های سلامت
 • جلب همکاری بخش غیردولتی برای اجرای برنامه های بهداشتی
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل سلامت منطقه.
 • اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات ابلاغی  از معاونت بهداشتی وزارت متبوع.
 • اجرای برنامه، روش ها و دستورالعمل های مربوط به آزمایشات بهداشتی (تشخیص طبی در موارد لزوم و اپیدمی ها، آب و فاضلاب، بهداشت حرفه ای و ...)
 • نظارت بر خدمات آزمایشگاهی در واحد های محیطی و انجام آزمایشات بهداشتی برای کنترل کار آزمایشگاه های تابعه و تشخیص های آزمایشگاهی برابر دستورالعمل های کشوری.
 • نظارت وپایش مستمر روند اجرای برنامه های بهداشتی و سایر فعالیت های فنی، پشتیبانی، اداری و مالی مراکز بهداشت شهرستان های تابعه.
 • انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش هایی به منظور اصلاح و ارتقای نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ابعاد اجرایی و تکنولوژیک
 • جلب همکاری و مشارکت سازمانی و بین بخشی جهت تامین زمینه های اجرایی و نظارتی مقررات بهداشتی بین المللی
 • هماهنگی و همکاری با سایر معاونت های دانشگاه جهت ارائه و ارتقای همه جانبه خدمات سلامت
 • ارزیابی و ارزشیابی منظم شاخص های سلامت درگروه های هدف برنامه های مختلف.
 • جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت های مراکز بهداشت تابعه و تهیه گزارش و ارسال به سطح بالاتر.
 • ارتقاء آگاهی های همگانی و بهبود نگرش و اصلاح رفتار آحاد جامعه استان در خصوص اهداف برنامه های بهداشتی از طریق طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی، ارتباطی و ااطلاع رسانی از رسانه های جمعی مکتوب، دیداری و شنیداری الکترونیک
 • مطالعه شناخت نیازهای اموزشی کارکنان و تدوین و اجرای برنامه های آموزش بدو و حین خدمت کارکنان مرکز بهداشت استان و واحدهای تابعه.
 • برآورد اعتبار هزینه ای و تملک دارایی موردنیاز واحدهای ارائه خدمت و برنامه ها و تهیه لایحه بودجه سالانه بهداشتی استان و پیگیری تصویب بودجه.
 • تهیه و تدوین شاخص های استانداردها، چک لیست ها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت بهداشت
 • اقدام در خصوص نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های طب سنتی و مکمل برای گروه هدف 
 • ارزشیابی مستمر برنامه های اجرا شده و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده
 • تهیه و ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل
 • تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک موجود در معاونت طب سنتی وزارت متبوع
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام از سوی مافوق.

 

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء
تعیین کننده وظایف
دکتر بابک عشرتی
معاون بهداشتی
 
 
تأئید کننده وظایف
دکتر بابک عشرتی
معاون بهداشتی
 
 
تصوبی کننده وظایف
دکتر فروزان فهیم
مدیر توسعه سازمان وتحول

اداری

 
 

 

Template settings