بسمه تعالی

فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان سازمان  :حوزه معاونت - اداره امور اداری                

 

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  20/5/98 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 •  اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری
 • مشارکت در نظارت بر حسن انجام فعالیتهای اداری مرتبط با معاونت بهداشتی
 • مشارکت در تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان
 • مشارکت در برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها ، اموال و تاسیسات
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر اجرای طرح های مزبور
 • نظارت بر اجرای مقررات استخدامی
 • نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 • نظارت بر انجام امور بیمه کارکنان، آموزش کارکنان، و سایر امور رفاهی
 • نظارت بر امور دبیرخانه و ارسال مراسلات
 • نظارت بر نحوه تهیه قراردادهای کار جهت کارکنان و پیگیری تکمیل آنها در زمان مقرر
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.

 

مسئولین مربوطه
نام  و نام خانوادگی
عنوان پست سازمانی
تاریخ
امضاء
تعیین کننده وظایف
دکتر بابک عشرتی
معاون بهداشتی
 
 
تأئید کننده وظایف
دکتر بابک عشرتی
معاون بهداشتی
 
 
تصوبی کننده وظایف
دکتر فروزان فهیم
مدیر توسعه سازمان وتحول

اداری

 
 

 

Template settings