بسمه تعالی

                                                                        فــرم ع 2122-74 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کـــشور

 

1- موسسه : دانشگاه علوم پزشکی ایران

2- حوزه: معاونت  بهداشتی

3- محل جغرافیایی : تهران
4- عنوان سازمان  :حوزه معاونت - اداره امور اداری                

 

   شرح وظایف  مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی تائید شده / تجدید نظر شده در تاریخ  98/5/20 به شماره  3704/125/د/98 به شرح ذیل تعیین می گردد.

 •  اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری
 • مشارکت در نظارت بر حسن انجام فعالیتهای اداری مرتبط با معاونت بهداشتی
 • مشارکت در تهیه و تنظیم آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان
 • مشارکت در برنامه ریزی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها ، اموال و تاسیسات
 • نظارت بر انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر اجرای طرح های مزبور
 • نظارت بر اجرای مقررات استخدامی
 • نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 • نظارت بر انجام امور بیمه کارکنان، آموزش کارکنان، و سایر امور رفاهی
 • نظارت بر امور دبیرخانه و ارسال مراسلات
 • نظارت بر نحوه تهیه قراردادهای کار جهت کارکنان و پیگیری تکمیل آنها در زمان مقرر
 • انجام سایر امور محوله از طرف مافوق.

 

 

Template settings