برنامه خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان (سراج)

الگوی خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان( سراج- سامان) که در سه سطح پایه، تخصص و اقدام جامعه انجام می شود.

 

اهداف  برنامه خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان (سراج) :

 - هدف از اجرای مطابق آئین نامه ابلاغی و  داده نمای الگوی سامان تغییر در شاخص های فرایندی و برایندی در سطح شهرستان است ،  انتظار می رود با پیشرفت و تکمیل نشانگرهای فرایندی شاهد تغییر در شاخص های برایندی شامل شاخص های پیامدی و در نهایت شاخص های اثر نهایی باشیم یعنی اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی در شهرستان کاهش یابد.

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان (سراج)  

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی 
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 فرم ها awt image

 

 درباره ی برنامه خدمات جامع و یکپارچه سلامت روان و مراقبت های اجتماعی ایرانیان (سراج)  بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings