تولید محتوا و رسانه

 

آموزش بهداشت به عنوان جزء مرکزی و لاینفک خدمات بهداشتی و ارتقاء سلامت با افزایش آگاهی نسبت به عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامت و یا از طریق ارتقاء فعالیت های اصلاح کننده این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. طی سال های اخیر نقش رسانه ها در آمــوزش و تغیــیر رفتــار توجــه زیادی را بــه خــود معطوف داشته است. به گونه ای که در دهه های اخیر بهره گیری از کانال های ارتباطی جدید در زمینه بهداشت روندی صعودی را پیمــوده است. بر این اساس تولید محتوا و رسانه های آموزشی موثر و معتبر، یکی از وظایف مهم آموزش و ارتقا سلامت می باشد.

 

محتوا و رسانه های آموزشی تولید شده در گروه آموزش و ارتقا سلامت:

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image
Template settings