ردیف

عنوان

دانلود

۱ ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۲ دستورالعمل اجرایی ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۳ فهرست سموم مجاز
۴ راهنمای مراجعین جهت دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی
۵ دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد
۶ چک لیست بازرسی بهداشتی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن خانگی
۷ فرم صورتجلسه انجام عملیات مبارزه باناقلین در اماکن عمومی و خانگی
۸ فرم گزارش ۳ ماهه فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
۹ بخشنامه لیست سموم مجازخانگی و ممنوعیت سه سم کلرپریفوس، دیازینون و دایمیتوات 
۱۰ لیست سموم جونده کش مجاز کشوری
۱۱ ممنوعیت استفاده از سم ICON
۱۲ مدارک مورد نیاز شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
۱۳ فلوچارت فرآیند صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
Template settings