برنامه کنترل استرس گرمایی

 

هدف از اجرای این برنامه تامین محیط کار سالم از طریق ساماندهی و بهینه سازی فعالیتهای بهداشت حرفه ای درزمینه شناسایی ، ارزشیابی و کنترل استرس حرارتی زیان آور در محیط کاربه منظور حفاظت از سلامت شاغلین در معرض می باشد.  در سال 1398 با توجه به اینکه سامانه جامع بازرسی دچار اختلال شد آمار مراکز دقیق نبوده لذا  امید است با اجرای این برنامه بر اساس اهداف کمی تعیین شده شاخص‌های برنامه به میزان 2 تا 5 درصد افزایش یابند.

فعالیت‌ها‌ی برنامه کنترل استرس حرارتی  :

 • آموزش گروههای هدف (کارشناسان بهداشت حرفه ای بخش دولتی و خصوصی) (کارگران، کارفرمایان)
 • شناسایی کارگاهها/کارگران درمعرض استرس حرارتی زیان آور
 • غربالگری استرس حرارتی در کارگاههای کوچک تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی
 • سنجش و ارزیابی استرس حرارتی
 • پیگیری جهت انجام معاینات دوره ای و ادیومتری کارگران در معرض استرس حرارتی
 • پیگیری جهت کنترل فنی مهندسی-مدیریتی یا تهیه وسایل حفاظت فردی  مرغوب برای کنترل استرس حرارتی در محل کار
 • ثبت نتایج ارزیابی استرس حرارتی در سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط و کار

 

 

اهداف برنامه کنترل استرس گرمایی:

 

هدف کلی :

 • تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت شاغلین از طریق بازرسی بهداشت حرفه‌ای در نظام شبکه بهداشت.

اهداف اختصاصی:

 • افزایش بازرسی از کارگاههای دارای استرس حرارتی
 • افزایش میزان پوشش معاینات شاغلین
 • کاهش و کنترل استرس حرارتی در محیط کار

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه کنترل استرس گرمایی :  

 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آیین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
2 فرم های میز خدمت awt image

 

 

 

 

 

 
Template settings