برنامه پیشگیری از کودک آزاری

براساس تعریف ارائه شده در گزارش جهانی خشونت و سلامت(2002)؛ با کودک آزاری عبارت است از استفاده عمدی از قدرت، زور، تهدید و یا نیروی جسمانی علیه کودک توسط یک فرد و یا یک گروه که به سلامتی، حیات، رشد و عزت نفس کودک لطمه زده و یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد و شامل انواع کودک آزاری جسمی، جنسی، هیجانی، عاطفی، بهره کشی اقتصادی، غفلت یا مسامحه

گروه هدف این برنامه کلیه کودکان آزار دیده و شاهد خشونت خانگی و والدین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی می‌باشد.

این برنامه به منظور پیشگیری، کاهش و کنترل خشونت فیزیکی و روانی( کودک شاهد خشونت خانگی) در کودکان تدوین و اجرا گردیده است.

 

اهداف برنامه پیشگیری از کودک آزاری :

- ایجاد پوشش مراقبتی برای کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه

- کاهش خشونت خانگی مجدد در کودکان مورد بدرفتاری خانگی و شاهد خشونت خانگی، شناسایی شده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری از کودک آزاری 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی برنامه پیشگیری از کودک آزاری
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه پیشگیری از کودک آزاری بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings