برنامه پیشگیری از همسرآزاری

خشونت بر علیه زنان یا همسر آزاری، الگویی از بدرفتاری است که به منظور کنترل و تسلط بر زنان صورت می‌گیرد. خشونت بر علیه زنان انواع مختلفی داشته و فقط شامل خشونت جسمی نیست و شامل انواع آزار روانی/ هیجانی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی نیز می‌شود.

گروه هدف این برنامه کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی که حداقل یک بار ازدواج کرده اند و مرتکبین خشونت در صورت تمایل به شرکت در برنامه هستند. این برنامه به منظور پیشگیری، کاهش و کنترل خشونت فیزیکی در زنان متاهل می‌باشد.

 

اهداف برنامه پیشگیری از همسرآزاری :

- ایجاد حفظ پوشش مراقبتی برای افراد متاثر از همسر آزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه

- کاهش خشونت فیزیکی مجدد در افراد متاثر از همسرآزاری شناسایی شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های برنامه پیشگیری از همسرآزاری 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ شاخص های وزارتی برنامه پیشگیری از همسرآزاری
 ۲ آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image
3 الگوریتم ها و فرآیندها awt image

 

 درباره ی برنامه پیشگیری از همسرآزاری بیش تر بدانیم 

ردیف عنوان دانلود/لینک
۱ رسانه های آموزشی  awt image

 

Template settings