برنامه نیروی انسانی

مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه های انسانی مدیریت را در بر می گیرد. زیرا انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف های سازمان و مدیریت است. از این رو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی سازمان محسوب می شود

 

هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهبود بخشیدن مشارکت موثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی که از

طرق ذیل حاصل می شود:

 

تامین نیروی انسانی واجد شرایط

 

پرورش و توسعه استعدادها و مهارت های افراد

 

حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آنها

 

تامین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها و هدف های سازمان ایجاد گردد.

 

در حقیقت رشد و پرورش و افزایش سطح توانایی ها و سازماندهی نیروی انسانی یک سازمان جهت رسیدن به اهداف سازمانی در دیدگاه و سطح فکری مدیریت منابع انسانی خلاصه شده است و این سطح

مدیریتی در شکست و پیروزی سازمان نقش بسزایی دارد.

 

اهداف  برنامه نیروی انسانی:

هدف کلی :

  • تامین منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه مراقبت های اولیه سلامت در واحدهای تابعه

 

اهداف اختصاصی :

  • هماهنگی تامین، توزیع و نگهداری نیروی انسانی

 

قوانین، مقررات و دستورالعمل های   برنامه نیروی انسانی 

 

ردیف عنوان دانلود/لینک
1 آئین نامه ها و دستورالعمل ها awt image

 


 

 

Template settings